Nyheder

Østre Landsret frifandt ved dom af 30. april 2018 en kommune i en sag om afslag på godkendelse af fysisk lovliggørelse af et kolonihavehus. Landsretten fandt samtidig, at kommunens afgørelse herom ikke var i strid med lighedsgrundsætningen.

Fysisk lovliggørelse af kolonihavehus

Af Iben Foged Porter


Baggrund for sagen

Sagen drejede sig om gyldigheden af en kommunes afgørelse om afslag på godkendelse af ejerens oplæg til fysisk lovliggørelse af et kolonihavehus.

Kommunen havde varslet påbud efter planloven om en fysisk lovliggørelse af det opførte kolonihavehus, da størrelsen af kolonihavehuset overskred lokalplanens krav om maks. bebyggelse. Kommunen gav afslag på dispensation med den begrundelse, at en udbygning af bebyggelsen på de små ejendomme ville ændre områdets karakter væsentligt.

Kommunen modtog efterfølgende et skitseforslag fra grundejeren til lovliggørelse af kolonihavehuset. Kommunen traf herefter afgørelse om, at det fremsendte forslag ikke udgjorde den påkrævede fysiske lovliggørelse, da bebyggelsen uanset de skitserede ændringer fortsat var i strid med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang.

Sagens behandling ved domstolene

Grundejeren indbragte sagen for domstolene med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at det fremsendte forslag udgjorde en fysisk lovliggørelse i overensstemmelse med lokalplanen. Grundejeren gjorde endvidere gældende, at kommunens afgørelse var i strid med lighedsgrundsætningen. Det var grundejerens synspunkt, at der havde været en fast administrativ praksis for at give dispensation fra eller i øvrigt tillade overskridelser af lokalplanens regler om bebyggelsens størrelse i tilsvarende sager.

Som subsidiær påstand gjorde grundejeren gældende, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling hos kommunen, fordi kommunens begrundelse for afslag var ufuldstændig, og fordi der efterfølgende var vedtaget en ny lokalplan for området.  

Ved dom af 29. juni 2017 frifandt Retten i Glostrup kommunen for disse påstande. Kommunens afslag på godkendelse af den af grundejeren foreslåede fysiske lovliggørelse af et kolonihavehus var efter byrettens bedømmelse korrekt.

Byretten lagde efter bevisførelsen til grund, at grundejeren ikke havde dokumenteret, at en ombygning i henhold til skitseforslaget ville bringe kolonihavehuset i overensstemmelse med bebyggelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Da det ikke kunne føre til en anden vurdering, at en ny lokalplan for området efterfølgende var vedtaget, fandt byretten ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling. Byretten bemærkede endvidere, at kommunens afgørelse ikke led af en begrundelsesmangel.

Byretten lagde endvidere til grund, at det ikke var godtgjort, at der under lokalplanen havde været fast administrativ praksis for at give dispensation fra eller i øvrigt tillade overskridelser af reglerne om bebyggelsens størrelse i tilsvarende sager. Byretten bemærkede, at administrative afgørelser vedrørende ejendomme, som var opført eller ombygget før ikrafttrædelsestidspunktet for den for ejendommen gældende lokaplan og således omfattet af den tidligere regulering af området, efter det foreliggende ikke kunne antages at være sammenlignelige med den her omhandlede sag.

Kommunens afgørelse var således heller ikke i strid med en lighedsgrundsætning.

Østre Landsret stadfæstede Retten i Glostrups dom den 30. april 2018, da landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.

Sagen blev varetaget af Stig Grønbæk Jensen.