Nyheder

Østre Landsret har den 3. maj 2018 afsagt dom i ankesag om Direktoratet for Kriminalforsorgens udbudsforretning af en entreprise på byggeriet af nyt fængsel på Nordfalster. Sagen udsprang af en klage fra Kai Andersen A/S, der gjorde gældende, at Kriminalforsorgen havde handlet ansvarspådragende ved at tildele kontrakten på baggrund af et ukonditionsmæssigt tilbud, der indeholdt forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Nedsættelse af erstatning – Direktoratet for Kriminalforsorgen mod Kai Andersen A/S

Af Nikolaj Lysebjerg Hansen


Sagens baggrund

Østre Landsret har den 3. maj 2018 afsagt dom i ankesag om Direktoratet for Kriminalforsorgens udbudsforretning af en entreprise på byggeriet af nyt fængsel på Nordfalster. Sagen udsprang af en klage fra Kai Andersen A/S, der gjorde gældende, at Kriminalforsorgen havde handlet ansvarspådragende ved at tildele kontrakten på baggrund af et ukonditionsmæssigt tilbud, der indeholdt forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

I Klagenævnet for Udbud, Retten i Lyngby og Østre Landsret fik Kai Andersen A/S medhold i, at Kriminalforsorgen havde antaget et ukonditionsmæssigt tilbud, og at Kriminalforsorgen dermed havde overtrådt udbudsreglerne og handlet ansvarspådragende.

Kai Andersen A/S fremsatte for Klagenævnet for Udbud et erstatningskrav på DKK 8.757.603. Klagenævnet for Udbud udmålte en erstatning på DKK 6 mio. eller ca. 12,2 % af entreprisesummen. Beløbet på DKK 6 mio. lå over det generelle niveau for erstatning i denne type sager, og Klagenævnet for Udbuds afgørelse blev indbragt for Retten i Lyngby, som ved dom af 6. januar 2017 forhøjede erstatningssummen til den nedlagte påstand, altså ca. DKK 8,7 mio., svarende til 17,6 % af entreprisesummen.

Kriminalforsorgen vurderede, at erstatningsniveauet på 17,6% var af så principiel karakter, at byrettens dom blev anket til Østre Landsret. For landsretten forhøjede Kai Andersen A/S sit erstatningskrav til ca. DKK 9,5 mio. som følge af ekstraarbejder udført af den vindende tilbudsgiver i forbindelse med udførelsen af entreprisen.  

Østre Landsrets afgørelse

Landsretten fandt, at Kai Andersen A/S havde krav på erstatning af sit tab for ”mistet fortjeneste”. Landsretten fandt dermed, i modsætning til byretten, ikke grundlag for at tilkende erstatning svarende til et opgjort dækningsbidrag.

Landsretten bemærkede herefter, at der ved fastsættelsen af erstatningens størrelse bl.a. skal tages hensyn til usikkerheden med hensyn til, om entreprenøren rent faktisk kunne have realiseret det forventede dækningsbidrag, og usikkerheden med hensyn til, om projektet kunne have nødvendiggjort en kapacitetsforøgelse og dermed en forøgelse af de faste omkostninger. På denne baggrund fastsatte landsretten erstatningen for mistet fortjeneste til DKK 4 mio., hvilket svarer til ca. 8 % af den oprindeligt tilbudte entreprisesum og ca. 7,4 % af den oprindeligt tilbudte entreprisesum med tillæg af værdien af ekstraarbejder. Erstatningskravet blev således mere end halveret.

Landsrettens erstatningsniveau ligger procentvis lidt over Højesterets niveau i sagerne UfR 2011.1955H (Amager Strandpark I/S) og UfR 2012.2952H (Minerydning på Skallingen). Men erstatningsniveauet er desuagtet, henset til de konkrete omstændigheder i sagen, i overensstemmelse med det generelle niveau for erstatningsudmåling i tilsvarende sager og udtryk for, at sådanne erstatningskrav udmåles skønsmæssigt.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har under sagen være repræsenteret af Kammeradvokaten v/advokat Bo Schmidt Pedersen.