Nyheder

EU-Domstolen udtaler, at afværgeforanstaltninger ikke kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen af, om der skal foretages en habitatkonsekvensvurdering.

Ny EU-dom om habitatkonsekvensvurdering

Af Iben Foged Porter


Tvisten i hovedsagen

Tvisten i den irske hovedsag handlede om de potentielle virkninger af nedlægningen af et kabel, som skulle tilslutte en vindmøllepark til elnettet, på to Natura 2000-områder. Områderne er levested for den irske underart af ferskvandsperlemuslingen.

På baggrund af en screening traf den kompetente myndighed afgørelse om, at en habitatkonsekvensvurdering ikke var påkrævet. I forbindelse med screeningen tog myndigheden de foranstaltninger, som havde til formål at undgå eller reducere projektets skadelige virkninger på området, i betragtning.

EU-Domstolen skulle ved den præjudicielle forelæggelse forholde sig til, om sådanne afværgeforanstaltninger kan tages i betragtning ved vurderingen af, om der skal foretages en konsekvensvurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

EU-Domstolens dom

Domstolen udtalte, at det forhold, at der tages hensyn til afværgeforanstaltninger, forudsætter, at det er sandsynligt, at Natura 2000-områderne påvirkes væsentligt, og at der dermed skal foretages en konsekvensvurdering.

Domstolen udtalte desuden, at det vil kunne skade habitatdirektivets effektive virkning i almindelighed og vurderingsfasen i særdeleshed, hvis der allerede i forbindelse med screeningen tages hensyn til afværgeforanstaltninger, eftersom konsekvensvurderingen dermed ville miste sin genstand.

EU-Domstolen bestemte på den baggrund, at artikel 6, stk. 3, skal fortolkes sådan, at afværgeforanstaltninger ikke kan tages i betragtning ved screeningen af, om der skal foretages en habitatkonsekvensvurdering af et projekt.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at eventuelle afværgeforanstaltninger ikke kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen af, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Afværgeforanstaltninger kan altså ikke føre til, at der ikke skal foretages en habitatkonsekvensvurdering, men indgår i den nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.