Nyheder

Vestre Landsret fandt, at der ved prøvelse af en afgørelse om et lovliggørelsespåbud ikke kunne tages stilling til proportionalitet og værdispild, da prøvelsen ikke kunne omfatte forhold, som var endelig afgjort i den forudgående sag, hvor der var meddelt afslag på lovliggørende landzonetilladelse til en garage og en mur.

Proportionalitet og værdispild i lovliggørelsespåbud

Af Britta Moll Bown


Det forekommer ikke sjældent, at et forløb i en sag om lovliggørelse af en bebyggelse opført uden tilladelse eller dispensation er, at der i første omgang gives afslag på lovliggørende tilladelse eller dispensation, og at der i anden omgang og med nogen tidsmæssig forsinkelse meddeles påbud om fysisk lovliggørelse. Der træffes således to afgørelser i sagen, og der er mulighed for at påklage begge afgørelser og indbringe dem for domstolene. 

Sagens baggrund

I nærværende sag gav Natur- og Miljøklagenævnet i 2011 afslag på lovliggørende landzonetilladelse til en garage og en mur. Der var tale om en skønsmæssig afgørelse, hvor nævnet fandt, at de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn talte afgørende imod lovliggørelse, uanset at det ville indebære et betydeligt værdispild for ejeren. Afgørelsen indeholdt ikke en udtrykkelig stillingtagen til dette værdispild. Afgørelsen indeholdt dog samtidig retlig lovliggørelse af et andet byggeri på ejendommen opført uden landzonetilladelse. Afgørelsen blev indbragt for domstolene, men retssagen blev efterfølgende hævet.

Aarhus Kommune meddelte derpå i 2012 påbud om lovliggørelse. Ejeren klagede over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet, som i en afgørelse fra 2014 ikke gav medhold i klagen. Ejeren havde klaget over, at det var uklart, om hele muren eller kun en del af muren skulle fjernes. Nævnet fandt ikke, at dette var uklart. Afgørelsen blev indbragt for domstolene, og det blev gjort gældende, bl.a. at afgørelsen var i strid med proportionalitetsprincippet. Der blev i ankesagen gennemført syn og skøn til vurdering af værdispildet.

Landsrettens afgørelse

Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af, at spørgsmålet om proportionalitet og værdispild ikke kunne prøves under sagen om påbuddet fra 2012. Landsretten anførte, at ”der ikke nu kan tages stilling til lovligheden og gyldigheden af det, det er afgjort ved nævnets afgørelse af .. 2011, idet afgørelsen blev endelig, da [ejeren]  hævede sagen.”

Da ejeren herefter ikke under nærværende sag kan få prøvet, om fysisk lovliggørelse er i strid med principperne om proportionalitet og værdispild, stadfæster landsretten byrettens dom.

Faglig rådgivning

Det er hensigtsmæssigt, såfremt kommuner i sager om lovliggørelse både tager stilling til, om der skal meddeles lovliggørelse eller ej, og, hvis der skal meddeles afslag, i samme afgørelse meddeler påbud om fysisk lovliggørelse. Dermed tilstræbes det, at der kun skal føres én sag om lovliggørelse.

Det er hensigtsmæssigt, såfremt ejere i sager om lovliggørelse gør alle synspunkter gældende i den første og dermed forhåbentligt også den eneste sag om lovliggørelse.

I virkelighedens verden vil der være sager, som skal behandles flere gange, og der kan også være behov for genoptagelse af sådanne sager.