Nyheder

Folketingets Ombudsmand har i to nye udtalelser om offentligt ansattes ret til at udtrykke sig på Facebook fundet, at offentligt ansatte ikke er forpligtet til først at rejse kritik internt i organisationen ligesom offentligt ansatte gerne offentligt må udtrykke sig både skarpt og polemisk, når ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove.

To ombudsmandsudtalelser om offentligt ansattes Facebook-opslag

Af Jakob Klaris Søgaard og Louise Olsen


Kritik på DR-program (FOB 2018-8)

En ansat i DR havde skrevet følgende i en kommentar på Facebook om et program på DR: ”Jeg ser af princip aldrig [X]. Det er nemlig ikke første gang, at man præsenterer den mest nosseløse, uprofessionelle, kiksede omgang lorte ’journalistik’ i dansk fjernsyn. Ever!”

Den ansatte blev indkaldt til tjenstlig samtale og fik forelagt en påtænkt advarsel for kommentaren. DR mente, at kommentaren var i strid med den ansattes loyalitetspligt, fordi den ansatte var tillidsrepræsentant, og fordi DR mente, at kommentaren kunne fremstå som fremsat på vegne af DR.

Ifølge ombudsmanden var der ikke tvivl om, at kommentaren alene var fremsat på den ansattes egne vegne. Ombudsmanden bemærkede, at en offentligt ansats frihed til at ytre sig som privatperson på egne vegne begrænses af, om ytringen er urimeligt grov eller åbenbart urigtig. Ytringsfriheden for offentligt ansatte begrænses ikke herudover af loyalitetspligten over for arbejdsgiver. En offentligt ansats rolle som tillidsrepræsentant begrænser heller ikke den pågældendes ytringsfrihed.

Ombudsmanden kritiserede herefter DR’s håndtering af sagen, men fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at DR anså kommentaren på Facebook for urimeligt grov, og derfor uden for rammerne af den offentligt ansattes ytringsfrihed.

Kritik af ledelse og arbejdsmiljø (FOB 2018-12)

En ansat i en kommunal hjemmepleje modtog en tjenstlig advarsel for indholdet af to kritiske opslag i en gruppe på Facebook for medarbejdere i hjemmeplejen. Under den tjenstlige stillede kommunen endvidere krav om, at den ansatte fremover skulle rejse en eventuel kritik internt.

Den ansatte havde bl.a. skrevet: ”Til orientering har jeg i dag kontaktet A pga C der i dag overfusede mig uberettiget og bedt dem om at hjælpe til en løsning. Grunden til min beslutning om at inddrage A nu, er truffet da jeg gennem 13 år har oplevet det selv flere gange og også hørt flere andre blive talt grimt til og overfuset på samme facon.[…] Der har efter A’s udsagn været flere sager omkring klager over C i løbet af sommeren og disse bliver nu samlet sammen.”

Ifølge ombudsmanden lå den ansattes udsagn om, at denne var blevet uberettiget overfuset af sin leder, klart inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Det ændredes ikke af, at episoden var blevet oplevet anderledes af andre, eller at den ansatte under den senere tjenstlige samtale havde undskyldt og fortrudt opslagene.

Den ansattes udsagn om, at der havde været flere klager over lederen og arbejdsmiljøet, lå ifølge ombudsmanden heller ikke uden for rammerne af offentligt ansattes ytingsfrihed.

Ombudsmanden anførte, at offentligt ansatte – på lige fod med andre borgere – må kunne udtrykke sig i f.eks. skarpe eller polemiske vendinger, når blot ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove. En offentligt ansat har også ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at rejse kritikken internt på arbejdspladsen over for f.eks. ledelsen eller en tillidsrepræsentant.

Ombudmanden henstillede til, at kommunen genoptog sagen og i den forbindelse præciserede, at kritik ikke skal fremsættes internt først.

Hvad viser de to udtalelser?

Udtalelserne viser, at offentligt ansatte ikke er forpligtet til først at fremsætte kritik internt. Offentligt ansatte må således gerne ytre kritik på Facebook.

Desuden viser udtalelserne, at offentligt ansatte – på lige fod med andre borgere – gerne må udtrykke sig i f.eks. skarpe eller polemiske vendinger, når blot ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove.

De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår i øvrigt af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed. Det fremgår bl.a. heraf, at det falder uden for rammerne for offentlige ansattes ytringsfrihed, hvis den ansatte ytrer sig ”i en urimelig grov form om sin arbejdsplads”.

Ombudsmandens har også tidligere udtalt sig om offentligt ansattes ytringsfrihed:

  • FOB 2017-1 (Grov kommentar på Facebook overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed)
  • FOB 2016-37 (Gymnasielærer kunne ikke afskediges for at have sendt kritik af skolen til medlemmer af Folketingets Finansudvalg)
  • FOB 2016-31 (Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk på de sociale medier)