Nyheder

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg traf afgørelse om tilbagebetaling af et dagpengebeløb over for en borger på et mangelfuldt grundlag. Udvalget ændrede senere afgørelsen, så tilbagebetalingskravet bortfaldt. Ombudsmanden udtalte, at udvalget i medfør af god forvaltningsskik også burde have redegjort for og beklaget sagsbehandlingsfejlen.

Væsentlige sagsbehandlingsfejl bør beklages

Af Rasmus Pollas


Sagens baggrund

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg traf i 2015 afgørelse om, at en borger skulle tilbagebetale et dagpengebeløb på 466.090 kr. før skat og renter for en periode på ca. 2½ år mellem 2009 og 2011.

Borgerens krav på dagpenge i dagpengeperioden var betinget af, at han var ophørt med drift af selvstændig virksomhed. Udvalget vurderede imidlertid, at borgerens ophør af driften ikke kunne anses som mere end midlertidig, da borgerens holdingselskab hverken var solgt eller opløst i dagpengeperioden, og da holdingselskabets formålsbestemmelse ikke var ændret til udelukkende at være formueadministration. 

Borgeren klagede herefter til ombudsmanden, som bad udvalget om en udtalelse i sagen.

Udvalget besluttede at genoptage sagen og ændre afgørelsen om tilbagebetaling, så tilbagebetalingskravet bortfaldt.

Udvalget oplyste, at de grundet en sagsbehandlingsfejl ikke havde inddraget allerede foreliggende oplysninger i form af regnskaber for holdingselskabet, der dokumenterede, at der ikke havde været driftsmæssige aktiviteter i holdingselskabet i dagpengeperioden.

Ifølge ombudsmanden var det beklageligt, at udvalget ikke i forbindelse med ændringen af afgørelsen havde redegjort for sagsbehandlingsfejlen, ligesom det – navnlig under hensyn til tilbagebetalingskravets størrelse – havde været i overensstemmelse med god forvaltningsskik at beklage fejlen.

Hvad viser sagen?

Sagen viser, at det for en myndighed, der har begået sagsbehandlingsfejl, ikke altid er tilstrækkeligt at ændre den fejlbehæftede afgørelse, så den får det materielt korrekte indhold.

Efter god forvaltningsskik bør myndigheder således tillige redegøre for og beklage væsentlige sagsbehandlingsfejl over for den berørte borger.