Nyheder

Ifølge EU-Domstolen strider det imod EU-retten, at danske selskaber ifølge selskabsskatteloven ikke kan fradrage ”endelige tab” hidrørende fra udenlandske filialer, medmindre der er valgt international sambeskatning.

Dom fra EU-Domstolen i dansk skattesag

Af Søren Horsbøl Jensen

Sagens baggrund

Ifølge selskabsskatteloven kan danske selskaber kun fradrage underskud hidrørende fra udenlandske filialer, hvis der er valgt international sambeskatning. Reglen blev indført som et led i reformen af de danske sambeskatningsregler.

Ved Østre Landsret verserer en sag, der angår, om fradragsbegrænsningen strider imod EU-retten, nærmere bestemt retten til fri etablering. Landsretten har under sagens forberedelse stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen, nemlig om etableringsretten er til hinder for en national beskatningsordning som den danske, der medfører, at der er mulighed for fradrag for tab i indenlandske filialer, mens der ikke er mulighed for fradrag af tab i filialer i andre medlemsstater, heller ikke såkaldte ”endelige tab” som omhandlet i EU-Domstolens dom i sag C-446/03, Marks & Spencer, præmis 55 – 56, medmindre koncernen har valgt international sambeskatning på vilkår svarende de danske.

EU-Domstolen afsagde den 12. juni 2018 dom i sagen.

EU-Domstolens afgørelse

Ifølge EU-Domstolen er betingelsen for fradrag nemlig, at der er valgt international sambeskatning, begrundet i tvingende almene. Uden at tage generel stilling til, om vilkårene for international sambeskatning er for vidtgående, fastslog EU-Domstolen imidlertid, at en lovgivning svarende til den danske går udover, hvad er nødvendigt, når ”endelige tab” ikke kan fradrages, uden at der er valgt international sambeskatning (præmisserne 55-66).

Den danske regering og Skatteministeriet blev repræsenteret af advokat Søren Horsbøl Jensen.