Nyheder

Højesteret har netop fastslået, at funktionærstatus kan udstrækkes til også at gælde soldater, hvis de i overvejende grad er beskæftiget med kontorarbejde.

Er en soldat funktionær?

Af Niels Banke og Tine Vestergaard Olesen


Sagens baggrund

Sagen angik en medarbejder i Forsvaret, der havde været ansat som soldat i hæren i perioden fra 1989 til 2006. Selvom medarbejderen var soldat og indgik i det militære beredskab, var medarbejderen fra 1998 i overvejende grad beskæftiget med kontorarbejde.

I 2006 overgik medarbejderen til en civil ansættelse i hæren, og blev dermed omfattet af funktionærloven. Da medarbejderen blev opsagt i 2015 havde hun været ansat som funktionær i ni år, og var derfor ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Parternes synspunkter

Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at hun i de seneste 17 år af sin ansættelse i Forsvaret som henholdsvis konstabel, overkonstabel og overassistent havde været beskæftiget med kontorarbejde i et sådant omfang, at hun havde opnået funktionærstatus og dermed havde krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn.

Medarbejderen havde til støtte for sin påstand anført, at det afgørende måtte være, at hun under sin ansættelse i kvantitativ henseende i overvejende grad havde været beskæftiget med sædvanligt funktionærarbejde.

Forsvaret gjorde heroverfor gældende, at medarbejderens ansættelse som soldat var central, og at den vigtigste opgave for medarbejderens militære ansættelsesforhold var at være en del af Forsvarets stående styrker, herunder særligt at stå til rådighed for deltagelse i væbnede konflikter.

Med henvisning til at soldater både efter fast praksis og gældende overenskomst ikke er omfattet af funktionærloven, afviste Forsvaret derfor at betale den af medarbejderen krævede fratrædelsesgodtgørelse.

Højesterets resultat

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at medarbejderen måtte anses for hovedsageligt at have været beskæftiget med kontorarbejde fra 1998. Hun havde dermed ved sin fratræden i 2015 haft funktionærstatus i mindst 17 år, og på den baggrund tilkendte Højesteret hende en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til tre måneders løn.

Højesteret ændrede dermed Østre Landsrets afgørelse, idet Østre Landsret fastslog, at medarbejderen ikke var funktionær, selvom medarbejderen overvejende havde beskæftiget sig med kontorarbejde.

Hvad viser dommen?

Dommen illustrerer rækkevidden af funktionærbegrebet. Hvis en medarbejder i overvejende grad er beskæftiget med funktionærarbejde, kan det føre til, at medarbejderen opnår funktionærstatus – og dette på trods af at det primære formål med ansættelsen er et andet.

Læs Højesterets dom her.

Forsvarets interesser i sagen blev varetaget af advokat Niels Banke.