Nyheder

Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Amagerbanken. Landsretten frifandt Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet for at have handlet erstatningspådragende i forbindelse med kapitaludvidelsen i sommeren 2010 og afviste således konkursboet efter Amagerbanken og Foreningen Amagerinvestors krav.

Finanstilsynet frifindes i sagen vedrørende Amagerbanken

Af Peter Hedegaard Madsen


Sagens baggrund

Amagerbanken ansøgte i begyndelsen af 2010 Finansiel Stabilitet om en statsgaranti under Bankpakke I. Ansøgningen blev imødekommet af Finansiel Stabilitet på en række nærmere bestemte vilkår, herunder at banken foretog en kapitaludvidelse på 750 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen havde Finansiel Stabilitet foretaget en gennemgang af en række af bankens engagementer og på den baggrund udarbejdet to notater, hvoraf fremgik, at Finansiel Stabilitet fandt, at Amagerbanken måtte forventes at skulle foretage væsentlig større nedskrivninger, end banken selv havde fundet påkrævet.

Finansiel Stabilitet præsenterede sin overordnede vurdering af nedskrivningsbehovet for Finanstilsynet, som herefter foretog en vurdering af bankens solvens, idet det var en betingelse for at ansøge om statsgaranti fra Finansiel Stabilitet, at banken var solvent.

Konkursboet efter Amagerbanken og Foreningen Amagerinvestor gjorde gældende, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde handlet erstatningspådragende ved ikke at have gjort Amagerbankens daværende bestyrelse bekendt med indholdet af de to notater.

Østre Landsrets afgørelse

Østre Landsret fandt ikke, at Finansiel Stabilitet eller Finanstilsynet havde pligt til at meddele en professionel erhvervsdrivende bank om Finansiel Stabilitets interne vurdering af bankens økonomiske forhold.

Landsretten fandt det endvidere godtgjort, at Amagerbanken vidste, at man havde betænkeligheder ved bankens økonomi, herunder bankens nedskrivningsstrategi, og at Finansiel Stabilitet fandt bankens nedskrivninger for lave.

Landsretten frifandt derfor både Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet for at have handlet erstatningspådragende.

Hvad viser dommen? 

I relation til Finanstilsynet var det navnlig den forvaltningsretlige vejledningspligt, der var gjort gældende af Konkursboet og deltagerne i gruppesøgsmålet. Landsretten konstaterer i dommen, at vejledningspligten ikke kunne antages at omfatte oplysninger fra et andet organ – hér Finansiel Stabilitet – og slet ikke i en situation, hvor banken selv kendte til de oplysninger, der lå til grund for Finansiel Stabilitets notater. Landsretten har således stadfæstet, at vejledningspligten ikke kan udvides til at gælde uden for en myndigheds område, jf. forvaltningslovens § 7.