Nyheder

Højesteret frifinder i en principiel dom Ankenævnet for Patienterstatningen for et krav om erstatning for en forsinket kræftdiagnose.

Ingen ret til erstatning for forsinket kræftdiagnose

Af Henrik Nedergaard Thomsen


Enken rejste krav om forsørgertabserstatning og overgangsbeløb, fordi diagnosticeringen af hendes mands cardiacancer (en alvorlig kræftsygdom i overgangen mellem mavesækken og spiserøret) blev forsinket i fire måneder.

Der var enighed om, at forløbet med diagnosticeringen ikke var i overensstemmelse med den behandling, som den erfarne specialist ville have foretaget.

Højesteret anførte, at adgangen til forsørgertabserstatning og overgangsbeløb som følge af forsinket diagnose af en patients grundsygdom forudsætter efter klage- og erstatningslovens § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1, at den forsinkede diagnose – med den fornødne bevissikkerhed – har forvoldt patientens død, og at det ikke vil udgøre en patientskade, der berettiger til forsørgertabserstatning og overgangsbeløb, at en forsinket diagnose alene har ført til fremrykning af tidspunktet for patientens død på grund af grundsygdommen.

Højesteret vurderede dernæst beviserne i den konkrete sag sådan, at enken ikke havde godtgjort, at den forsinkede diagnose af cardiacanceren med overvejende sandsynlighed havde forvoldt sin mands død.

Højesteret tilføjede, at der efter Retslægerådets opfattelse ikke var tvivl om, at cardiacanceren var årsag til dødsfaldet, og at spørgsmålet om bevislempelse derfor var uden betydning.

Sagen blev varetaget af Henrik Nedergaard Thomsen varetog sammen med Inge Houe Ankenævnet for Patienterstatningens interesser for Højesteret.