Nyheder

Ifølge Højesteret har skattemyndighederne med rette nægtet at anerkende en hollandsk fond som værende et selvstændigt skattesubjekt, med følge at fondens stifter skal anses for skattepligtig af et udbytte udloddet fra et dansk holdingselskab, som fonden var eneaktionær i.

Nederlandsk fond var ikke et skattesubjekt

Af Søren Horsbøl Jensen


Sagens baggrund

Sagen angik, om et holdingselskab havde haft pligt til at indeholde udbytteskat af et beløb på 61 mio. kr., da det blev udloddet i 2007.

Afgørende for spørgsmålet var, om udbyttet – i skattemæssig henseende – måtte anses for udloddet til en nederlandsk fond (stichting) eller til fondens stifter. Spørgsmålet var nærmere, om den nederlandsk fond skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Højesterets afgørelse

Højesteret fastslog, at dette spørgsmål skulle afgøres efter dansk ret, hvorefter en fond ikke kan anses for et selvstændigt skattesubjekt, medmindre fondens kapital er henlagt under en i forhold til stifteren selvstændig ledelse.

Da det omhandlede udbytte blev deklareret bestod fondens ledelse af stifteren og dennes forældre. Med henvisning hertil fastslog Højesteret, at fonden ikke opfyldte kravet om en selvstændig ledelse og derfor ikke kunne anses for at have været et selvstændigt skattesubjekt. Stifteren af fonden, der da var hjemmehørende i Storbritannien, skulle følgelig anses for skattepligtig til Danmark af udbyttet.

Eftersom den nederlandske fond ikke var at anse for skattepligtig til Danmark af udbyttet, var der ifølge Højesteret ikke anledning til at tage stilling til, om fonden efter den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst var at anse for skattemæssigt hjemmehørende i Nederlandene.

Højesteret fastslog endvidere, at den manglende anerkendelse af fonden som værende et selvstændigt skattesubjekt ikke stred mod EU-retten.

Da fondens stifter skulle anses for skattepligtig af udbyttet, havde holdingselskabet være ubeføjet til som sket at gøre undtagelse fra kildeskattelovens § 65, stk. 1, hvorefter der som udgangspunkt skal indeholdes udbytteskat i forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte.

Endelig fastslog Højesteret, at holdingselskabet var ansvarlig over for det offentlige for den manglende indeholdelse af udbytteskatten, da det ikke var godtgjort, at selskabet ikke havde udvist forsømmelighed ved udlodningen uden indeholdelse af skat.

Landsretten var nået til det samme resultat, men med en delvis anden begrundelse.

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokat Søren Horsbøl Jensen.