Nyheder

Erhvervsministeriet har offentliggjort en ny rapport, hvori 24 store danske børsnoterede virksomheders arbejde med samfundsansvar analyseres. Rapporten har blandt andet haft til formål at bidrage til inspiration og derved fremme arbejdet med samfundsansvar i andre virksomheder.

Ny rapport om virksomheders arbejde med samfundsansvar

Af Peter Hedegaard Madsen, Tormod Tingstad og Lasse Walhoff Spangsberg


Baggrund

Det følger af årsregnskabsloven, at en række virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ved samfundsansvar forstås ifølge loven, at virksomhederne integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Virksomheder i regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 500 eller derover, har været omfattet af en række nye regler om samfundsansvar siden 1. januar 2016.

Virksomheder i regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 500 samt store virksomheder i regnskabsklasse C, er derimod først omfattet af de nye regler fra det regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2018 eller senere.

Den 5. marts 2018 offentliggjorde Erhvervsministeriet en række initiativer, der blandt andet havde til formål at hjælpe virksomheder med at integrere samfundsansvar i det strategiske arbejde.

Erhvervsministeriet har nu også offentliggjort en rapport, hvori 24 danske børsnoterede virksomheders redegørelser og arbejdet med samfundsansvar analyseres. Fælles for de undersøgte virksomheder er, at de alle har været omfattet af reglerne siden 1. januar 2016.

Rapporten

Formålet med rapporten har været at undersøge, hvorvidt virksomhederne opfylder kravene i årsregnskabslovens § 99 a, samt at indsamle og præsentere eksempler og cases, der kan bidrage til inspiration og fremme god praksis i andre virksomheder.

Rapporten indeholder således fem konkrete virksomhedscases med blandt andet Novo Nordisk A/S og TDC Group. I Novo Nordisk-casen illustreres det f.eks., hvordan ledelsesmæssig og institutionel forankring af CSR-indsatsen er vigtig i henhold til at omsætte politik og strategi til handling, mens TDC Group-casen belyser, hvordan interesseinddragelse skaber værdi i forbindelse med kortlæggelse af risici og identifikation af muligheder.

Udover Novo Nordisk A/S og TDC Group indgår Rockwool International A/S, Ørsted samt ALK Abelló A/S i konkrete cases.

Til brug for undersøgelsen er der i rapporten anvendt 10 screeningskriterier, der er udledt af årsregnskabslovens § 99 a. Det samlede billede viser, at 15 ud af 24 virksomheder opfylder samtlige kriterier, mens de resterende virksomheder efterlever mellem otte og ni af kriterierne. Det konkluderes således, at virksomhederne samlet set har en høj opfyldelsesgrad af kravene i § 99 a.

Erhvervsministeriets seneste initiativer vedrørende virksomheders arbejde med samfundsansvar illustrerer, at det er et område, der er underlagt stor politisk bevågenhed. Den offentliggjorte rapport kan være et nyttigt vejledningsværktøj for øvrige virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regler om rapportering af samfundsansvar.