Nyheder

Siden sidste Orientering er der offentliggjort to kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Orientering om Udbudsret - uge 23 - 24 2018


Kendelse af 18. maj 2018, EG A/S mod Ejerkredsen ØS Indsigt v/Region Nordjylland

Kendelsen vedrører et udbud med forhandling af to delaftaler vedrørende it-tjenesteydelser i form af hosting (delaftale 1) samt udvikling og vedligeholdelse (delaftale 2) af et økonomisystem.

I udbudsmaterialet var bl.a. fastsat et konkurrenceparameter, hvorefter systemet skulle understøtte driftsafvikling på et bestemt software, som var open source.

Kendelsen er klagenævnets stillingtagen til spørgsmålet om opsættende virkning. Klagenævnet fandt, at betingelsen om fumus boni juris var opfyldt, idet der var tale om et fabrikat omfattet af udbudslovens § 42. Nævnet fandt imidlertid også, at betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt og tillagde herefter ikke klagen opsættende virkning.

Udbuddet er efterfølgende annulleret af Ejerkredsen ØS Indsigt v/Region Nordjylland og klagen herefter tilbagekaldt, således at delkendelsen er klagenævnets endelige afgørelse.

Kendelsen er konkret begrundet og illustrerer klagenævnets stillingtagen til de konkrete omstændigheder i sagen. Kendelsen er i tråd med tidligere praksis, hvorefter klagenævnet ikke tillægger en klage opsættende virkning, hvis ikke alle betingelser herfor er opfyldt. Selvom betingelsen om fumus boni juris var opfyldt, og klagenævnet på det foreliggende foreløbige grundlag fandt, at der var udsigt til, at klagers påstand ville blive taget til følge, tillagde klagenævnet ikke klagen opsættende virkning, idet betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt.

Det er endvidere værd at bemærke klagenævnets vurdering af indklagedes anbringende om, at henvisningen til et bestemt fabrikat skete ud fra et ønske om kompatibilitet med eksisterende udstyr. Klagenævnet fandt i denne forbindelse, at der ikke kunne stilles krav om et bestemt fabrikat ud fra et ønske om kompatibilitet, hvis der ikke forud for udbuddet findes eksisterende udstyr.


Kendelse af 6. juni 2018, Ecolab Aps mod Region Sjælland

Kendelsen vedrører et offentligt udbud efter udbudsloven af en rammeaftale om indkøb af driftsmidler til vaskerier i to kommuner. To tilbudsgivere afgav tilbud, og den forbigåede tilbudsgiver klagede efter tildeling af kontrakten til Klagenævnet for Udbud.

Regionen havde bl.a. stillet et mindstekrav om, at tilbudsgiverne skulle være medvirkende til at opnå regionens årlige besparelseskrav. Mindstekravet var tilknyttet et konkurrencekrav, hvorefter dokumentation vedrørende regionens årlige besparelseskrav burde være realistisk, veldokumenteret og gennemskuelig. Regionen havde ved et rettelsesblad efter en leverandørhøring anført, at nogle beregninger i forbindelse med opfyldelse af kravet skulle tage udgangspunkt i eksisterende anlæg. Da dette imidlertid ikke var indarbejdet i udbudsmaterialet efterfølgende, fandt klagenævnet, at regionen ikke havde stillet krav om, at tilbuddet skulle tage udgangspunkt i eksisterende anlæg. Klagenævnet tog ikke klagen til følge.

Kendelsen er først og fremmest begrundet i sagens konkrete omstændigheder. Det er dog værd at bemærke, at regionen ved et rettelsesblad efter en leverandørhøring havde anført en konkret tilkendegivelse vedrørende forståelsen af et mindstekrav. Da dette imidlertid ikke var indarbejdet i udbudsmaterialet efterfølgende, fandt klagenævnet, at regionen ikke havde stillet det pågældende krav som tilkendegivet i rettelsesbladet. Det var således afgørende for den vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekravet, at tilkendegivelsen i rettelsesbladet ikke var indarbejdet i udbudsmaterialet.