Nyheder

Ny voldgiftskendelse fastslår, at tillidsrepræsentanter i staten har krav på at kunne identificere medarbejdere der påtænkes afskediget, men at orienteringen først skal ske samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen selv er blevet orienteret.

Pligt til orientering af tillidsrepræsentanten

Af Niels Banke og Tine Vestergaard Olesen


Sagens baggrund

Voldgiftsretten har ved kendelse af 11. juni 2018 fastslået rækkevidden af orienteringspligten i forhold til tillidsrepræsentanter i staten.

Sagen angik 1) om orienteringen af tillidsrepræsentanter skal ske på en sådan måde, at den pågældende medarbejder der påtænkes afskediget kan identificeres, samt 2) hvornår en sådan orientering i givet fald skal ske.

Parternes synspunkter

De faglige organisationer (OAO, Akademikerne, CO10 og Lærernes Centralorganisation) gjorde under sagen principalt gældende, at orienteringen af tillidsrepræsentanter skal ske på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder, og at orienteringen skal ske forud for, at medarbejderen selv får besked om den påtænkte afskedigelse. Subsidiært gjorde de faglige organisationer gældende, at orienteringen skal ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende medarbejder selv er blevet orienteret om den påtænkte afsked.

Moderniseringsstyrelsen gjorde heroverfor gældende, at tillidsrepræsenter ikke har krav på at blive orienteret om, hvilke medarbejdere der påtænkes afskediget for at kunne udføre sit arbejde bedst muligt, herunder at Tillidsrepræsentantaftalen ikke hverken indholdsmæssigt eller tidsmæssigt angiver det præcise omfang af orienteringspligten.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Voldgiftsrettens opmand fastslog, at tillidsrepræsentanter skal orienteres på en sådan måde, at den pågældende medarbejder kan identificeres, hvilket typisk vil ske ved, at tillidsrepræsentanten får oplyst navnet på den medarbejder, der påtænkes afskediget.

Opmanden fastslog videre, at tillidsrepræsentanten skal have dette oplyst senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen selv er blevet orienteret om den påtænkte afskedigelse.

Hvad viser dommen?

Voldgiftskendelsen viser, at der er pligt til at orientere tillidsrepræsentanter om påtænkte afskedigelser på en sådan måde, at tillidsrepræsenten kan identificere de pågældende medarbejdere for at kunne varetage sit arbejde bedst muligt.

Kendelsen viser dog også, at hensynet til den enkelte medarbejder vejer tungt, hvorfor orienteringen af tillidsrepræsentanten først skal gives samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende medarbejder selv er blevet orienteret.

Læs voldgiftsrettens kendelse her.

Moderniseringsstyrelsen har ligeledes offentliggjort og kommenteret kendelsen. Læs Moderniseringsstyrelsens nyhed her.

Moderniseringsstyrelsens interesser i sagen blev varetaget af advokat Niels Banke.