Nyheder

En sygeplejerske var ikke uarbejdsdygtig pga. elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS). Ankestyrelsen havde derfor truffet afgørelse om, at kvinden ikke var berettiget til sygedagpenge. I en retssag om rigtigheden af afgørelsen blev Ankestyrelsen frifundet.

Ikke uarbejdsdygtig pga. elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS)

Af Inge Houe


Betingelser for ret til sygedagpenge

Retten til sygedagpenge er betinget af, at personen selv er uarbejdsdygtig. For ledige foretages vurderingen af uarbejdsdygtigheden i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for. Det betyder i praksis, at den ledige skal stå til rådighed for alt passende arbejde, hvilket vil sige det arbejde, som den ledige kan bestride.

Ankestyrelsens afgørelse og byrettens dom

Ankestyrelsen lagde i sin afgørelse om afslag på sygedagpenge vægt på, at kvinden burde kunne påtage sig arbejde med minimal strålepåvirkning. Denne afgørelse fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte.

Retten i Sønderborg anførte i sin begrundelse i dommen af 29. juni 2018, at EHS-lidelsen medførte, at der skal tages skånehensyn i forhold til elektromagnetisk stråling, og at der som følge heraf var en række begrænsninger i forhold til kvindens jobmuligheder. På den anden side medførte kvindens uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund, at hun havde en række kompetencer. Hun var derfor ikke uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Dommen er i øvrigt et eksempel på, at arbejdsløshedsforsikringen og sygedagpengeloven ikke er komplementære. I sagen havde kvinden fået afslag på arbejdsløshedsunderstøttelse, da hun pga. sine helbredsmæssige begrænsninger ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang. 

Det vides ikke, om dommen ankes.