Nyheder

Østre Landsret har givet Skatteministeriet medhold i, at en leasingtager skulle hæfte for køretøjets fulde registreringsafgift, idet landsretten fandt det godtgjort, at leasingtageren havde anvendt køretøjet med viden om, at der ikke var betalt den korrekte registreringsafgift af køretøjet.

Leasingtager hæfter for registreringsafgiften

Af Tony Sabbah


Efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5, hæfter en fører eller bruger af køretøjet, hvis den pågældende bruger køretøjet med viden om, at der ikke er betalt korrekt registreringsafgift.

Skatteankestyrelsen havde fundet, at leasingforholdet var uden realitet, men at det var betænkeligt at lægge til grund, at leasingtageren havde positiv viden herom. Leasingtageren fik således medhold i, at han ikke hæftede for registreringsafgiften.

Skatteministeriet indbragte afgørelsen for domstolene, og ministeriet nedlagde påstand om, at leasingtageren skulle betale den fulde registreringsafgift af køretøjet.

Sagen blev af Retten i Glostrup henvist til Østre Landsret som følge af sin principielle karakter.

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at det er leasingvirksomheden, der ejer det pågældende køretøj.

Leasingtageren havde ikke modtaget en købesum for køretøjet, og der var ikke udarbejdet en købsaftale.

Ministeriet gjorde gældende, at leasingforholdet var uden realitet, og at det reelt var leasingtageren, der ejede køretøjet og ikke leasingvirksomheden.

Leasingtageren bestred, at han ejede køretøjet, og han gjorde blandt gældende, at der reelt var sket en overdragelse af ejendomsretten til leasingvirksomheden.

Landsretten gav Skatteministeriet medhold

Østre Landsret fandt det godtgjort, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke var udarbejdet en købsaftale, at købesummen ikke var betalt og vilkårene i leasingaftalen, hvorefter leasingvirksomheden ikke havde nogen økonomisk risiko. Landsretten lagde desuden vægt på, at leasingtageren i det hele havde optrådt som ejer af køretøjet, herunder foretaget istandsættelse af køretøjet, ligesom han ikke har villet aflevere køretøjet til SKAT, selv om det var beslaglagt. 

På den baggrund fandt landsretten det godtgjort, at leasingtageren var klar over, at bilen ikke reelt tilhørte leasingvirksomheden, og at der ikke var tale om et reelt leasingforhold.

Leasingtageren havde derfor viden om, at der ikke var betalt den korrekte registreringsafgift af køretøjet, og han hæftede derfor for den fulde afgift.

Advokat Bodil Søes Petersen førte sagen i samarbejde med advokat Tony Sabbah.