Nyheder

Justitsministeriet har sendt et lovforslag i høring, der giver almenvelgørende fonde en udvidet adgang til at uddele aktiver, som tilfalder fonden som arv eller gave. Med lovforslaget foreslås det således, at arv og gaver bliver aktiver, der kan anvendes til uddeling, fremfor kapitalaktiver, der indgår i fondens bundne kapital.

Udvidet adgang for fonde til at foretage uddelinger

Af Hanne Marthine Møller Jensen og Lasse Walhoff Spangsberg


Baggrund

Justitsministeriet har den 11. juni 2018 sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget indeholder en ændring af fondslovens regler om fondes adgang til at uddele midler, som tilfalder fonde som arv eller gave. Såfremt den foreslåede ændring vedtages, vil en fond få mulighed for at uddele sådanne aktiver uden samtykke fra Civilstyrelsen som fondsmyndighed.

Gældende ret

Det følger i dag af fondsloven, at en fonds bestyrelse kun må uddele aktiver, som tilfalder fonden som arv eller gave, hvis fonden forinden får Civilstyrelsens samtykke. I praksis gives der sjældent samtykke.

Eneste undtagelser til kravet om samtykke er følgende:

  1. Hvis arveladeren eller giveren udtrykkeligt har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.

    Ofte er arveladere og givere og disses rådgivere imidlertid ikke opmærksomme på denne regel med den konsekvens, at det ikke bestemmes, at aktiverne kan anvendes til uddeling.

  2. Hvis der er tale om en gave, der udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold, og det var gavegivers ønske, at gaven skal anvendes til uddeling.

Ovenstående medfører, at Civilstyrelsens samtykke i mange tilfælde er påkrævet, før en fond kan foretage uddeling af midler modtaget som arv eller gave.

Lovforslaget i høring

Ved en vedtagelse af lovforslaget, der er sendt i høring, vendes udgangspunktet om, således at arv og gave, som en fond modtager, kan anvendes af fonden til uddeling uden fondsmyndighedens samtykke, og uden at giveren eller arveladeren har truffet udtrykkelig bestemmelse herom.

Loven bringes derved i overensstemmelse med, at hovedparten af arveladere, der testerer midler til fordel for almenvelgørende fonde, har et ønske (og en forventning) om, at midlerne skal anvendes til uddeling til fondens velgørende formål og ikke indgår i fondens bundne kapital.

Den gældende regel om, at der kan ske uddeling af gaver, der efter fondens forhold udgør et ubetydeligt beløb, vil herefter blive overflødig. Som konsekvens deraf foreslås denne regel ophævet. Arv og gave behandles herefter fremover ens.

Hvis arvelader eller giveren udtrykkeligt har bestemt, at aktiverne skal henlægges til fondens formue, dvs. fondens bundne kapital, vil det fortsat kun være muligt at uddele aktiverne, hvis fonden får samtykke dertil fra fondsmyndigheden (Civilstyrelsen). Et sådant samtykke vil forventeligt kun modtages i helt sjældne tilfælde.

Reglerne foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.