Nyheder

En politibetjents udtalelser til en avis fremstod som fremsat på vegne af politiet. Det var derfor ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed, at politibetjenten blev indkaldt til en tjenstlig samtale.

Betjent indkaldt til tjenstlig samtale efter udtalelser til avis


En lokal politibetjent udtalte sig til en avis om effekten af en nyligt iværksat døgnbemandingsordning i området. Betjenten blev i avisartiklen citeret som betjent i området.

Betjenten blev indkaldt til tjenstlig samtale, hvor det blev indskærpet, at medarbejderes udtalelser til pressen kræver nærmeste leders tilladelse i henhold til politiets pressepolitik. Indholdet af betjentens udtalelser gav ikke i sig selv anledning til kritik. Politibetjenten mente ikke at have udtalt sig på politiets vegne, men som privatperson. Betjenten gjorde blandt andet gældende, at betjenten ikke var herre over, hvilken stillingsbetegnelse avisen angav.

Rigspolitiet bemærkede, at det fremstod, som om betjenten udtalte sig på vegne af politiet, selv om det formentlig var betjentens hensigt at udtale sig på egne vegne. Rigspolitiet bemærkede dog samtidig, at betjenten, når denne udtaler sig til pressen på egne vegne, skal sikre sig, at det også fremstår sådan.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden konstaterede indledningsvis, at offentligt ansatte, i medfør af reglerne og principperne om offentligt ansatttes ytringsfrihed, kan deltage i den offentlige debat på egne vegne og i denne egenskab også udtale sig om forhold, der vedrører ens eget arbejdsområde. Udtaler man sig derimod på vegne af den myndighed, man er ansat i, er man underlagt ledelsens instrukser.

Ombudsmanden udtalte herefter, at artiklen mest nærliggende måtte forstås sådan, at udtalelsen var fremsat som led i tjenesten og dermed på vegne af politiet.

Det blev endvidere lagt til grund, at betjenten ikke havde orienteret avisen om, at denne udtalte sig på egne vegne.

På den baggrund fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere Rigspolitiets vurdering af, at betjenten skulle have sikret sig, at det fremgik af artiklen, at betjenten udtalte sig på egne vegne. Det var dermed heller ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed, at betjenten blev indkaldt til tjenstlig samtale.

Hvad betyder det for offentligt ansatte?

Man har som offentligt ansat vide rammer for at udtale sig til offentligheden som privatperson. Udtaler man sig på vegne af den myndighed, man er ansat i, er man dog underlagt ledelsens instrukser, herunder myndighedens pressepolitik.

Udtalelsen viser, at det efter omstændighederne kan kræves af offentligt ansatte, at de, når de udtaler sig til pressen på egne vegne, sikrer sig, at det også fremstår sådan. Udtaler man sig på egne vegne inden for et område, som har en tilknytning til myndighedens ressort, bør man således udtrykkeligt angive, at man udtaler sig på egne vegne.

Se også vores tidligere nyhed om offentligt ansattes ytringsfrihed.