Nyheder

Retten i Aarhus har fastslået, at entré til et kasino er en momspligtig ydelse, som ikke er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

Entré til kasino er momspligtig

Af Robert Thomas Andersen


Sagens hovedspørgsmål var, om betaling for entré til et kasino er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, og momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra i. Sagen rejste derudover også spørgsmål, om kasinoet kunne støtte ret på en tidligere administrativ praksis om momsfritagelse, og om en vejledende udtalelse fra SKAT havde givet kasinoet en retsbeskyttet forventning om momsfritagelse.

Sagen blev behandlet ved Retten i Aarhus af tre dommere.

Det momsretlige spørgsmål

Retten fastslog indledningsvis, at der som udgangspunkt skal betales moms af alle ydelser, jf. momslovens § 4, stk. 1. Retten fandt, at det følger af lovens ordlyd og forarbejder, at spilleaktiviteterne i et kasino er fritaget for moms, mens eventuelle entréindtægter er momspligtige.

Kasinoet gjorde gældende, at entréen til kasinoet og spilleaktiviteterne i kasinoet var sammensatte ydelser, hvor entréen var sekundær og derfor skulle bedømmes momsmæssigt på samme vis som de momsfritagne spilleaktiviteter. Retten fandt imidlertid, at der ikke var tale om sammensatte ydelser, men at entréen og spilleaktiviteterne var to særskilte og uafhængige ydelser, som derfor skulle bedømmes momsmæssigt hver for sig. Entréen til kasinoet var derfor momspligtig i overensstemmelse med lovens udgangspunkt om, at alle ydelser er momspligtige.

Betydningen af en tidligere administrativ praksis

SKAT havde tidligere haft en administrativ praksis om, at entré til et kasino efter omstændighederne kunne være momsfritaget. Denne praksis blev tilsidesat ved en kendelse af 13. juni 2008 fra Landsskatteretten. Kasinoet gjorde imidlertid gældende, at denne praksisændring ikke var blevet behørigt offentliggjort, og at kasinoet derfor kunne støtte ret på den tidligere gældende administrativ praksis for den i sagen omhandlede periode (årene 2011-2013).

Retten fandt, at praksisændringen var blevet behørigt offentliggjort. Retten henviste herved bl.a. til, at afsnittet om momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, i den efterfølgende udgave af Momsvejledningen, offentliggjort den 15. juli 2008 (og senere udgaver af Momsvejledningen og Den juridiske vejledning) var blevet ændret, således at der i vejledningen nu blev henvist til Landsskatterettens kendelse af 13. juni 2008 og ikke længere den afgørelse fra Momsnævnet, som dannede grundlag for den tidligere gældende praksis om momsfritagelse for entré til et kasino.

Retten bemærkede derudover, at den retstilstand, som kasinoet ønskede at opnå i kraft af den tidligere gældende administrative praksis om entré til et kasino, ville være i strid med momsloven.

Vejledende udtalelse gav ikke en retsbeskyttet forventning

Endelig fandt retten, at kasinoet ikke havde fået en retsbeskyttet forventning om momsfritagelse i kraft af en vejledende udtalelse fra SKAT om, at kasinoets entréindtægter var momsfritagede. Retten henviste herved til, at en retstilstand som beskrevet i SKATs vejledende udtalelse ville være i strid med såvel momsloven som Landsskatterettens kendelse af 13. juni 2008, og at det fremgik af udtalelsen, at kasinoet havde mulighed for at indhente et bindende svar efter reglerne herom.

Dommen er ikke anket.

Advokat Robert Andersen førte sagen på vegne af Skatteministeriet.