Nyheder

Vestre Landsret har for nylig fastslået, at medarbejdere kan bortvises med tilbagevirkende kraft for at optage en samtale med chefen.

Lydoptagelse kostede jobbet

Af Tine Vestergaard Olesen


Sagens baggrund

Sagen angik en medarbejder, der var uenig med sin chef om betaling af provision. Parterne havde afholdt flere møder, og det sidste møde i rækken kulminerede ved, at medarbejderen kastede en PC-mus efter chefen.

Ifølge virksomheden blev medarbejderen bortvist umiddelbart efter mødet, og 13 dage senere meddelte virksomhedens advokat tillige medarbejderen, at ansættelsesforholdet var ophævet.

Medarbejderen bestred, at han var blevet bortvist efter mødet, og lagde sag an mod virksomheden med krav om betaling af knap kr. 220.000 for blandt andet løn, uberettiget bortvisning og provision.

Hvad virksomheden ikke vidste var, at medarbejderen i hemmelighed havde optaget samtalen på mødet i oktober 2016. Da virksomheden under den verserede sag for byretten blev bekendt med optagelsen, blev medarbejderen bortvist (igen) med tilbagevirkende kraft.

Parternes synspunkter

Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at virksomheden ikke var berettiget til at bortvise ham, og at han derfor havde krav på løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for uberettiget bortvisning, overarbejdsbetaling, provision og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Medarbejderen havde til støtte for sin påstand blandt andet anført, at virksomheden havde udvist passivitet ved først at bortvise ham 13 dage efter det på mødet i oktober 2016 passerede. Medarbejderen havde tillige anført, at virksomheden i øvrigt ikke i januar 2017 kunne ophæve et allerede ophævet ansættelsesforhold med tilbagevirkende kraft.

Virksomheden gjorde heroverfor gældende, at medarbejderen groft havde misligholdt sit ansættelsesforhold, idet han dels havde optrådt helt utilstedeligt under parternes møde i oktober 2016, dels havde optaget samtalen på mødet uden chefen og de øvrige mødedeltageres viden.

Med henvisning hertil afviste virksomheden at betale det af medarbejderen fremsatte krav om erstatning.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt, at virksomheden ikke kunne anses for at have bortvist medarbejderen umiddelbart efter mødet. Landsretten fandt imidlertid, at virksomheden i den konkrete situation var berettiget til med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for lydoptagelsen at bortvise medarbejderen igen i januar 2017, hvor virksomheden blev bekendt med lydoptagelsen. 

Landsretten anførte som begrundelse herfor, at lydoptagelsen måtte anses for en grov misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, fordi lydoptagelsen var foretaget uden chefen og de øvrige mødedeltageres viden.

Landsretten stadfæstede dermed Retten i Viborgs dom.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at en hemmelig lydoptagelse af en samtale med sin chef kan være i strid med loyalitetspligten, og derfor potentielt kan munde ud i en berettiget bortvisning.

I håbet om at sagen kan få et andet udfald, har medarbejderens advokat ansøgt om at indbringe sagen for Højesteret. Ansøgningen afventer Procesbevillingsnævnets tilladelse.  

Indtil der eventuelt foreligger en ny afgørelse, vil udgangspunktet dog være, at bortvisning som følge af en hemmelig lydoptagelse, hvor chefen deltager, kan være berettiget.

Læs Vestre Landsrets dom her.