Nyheder

Højesteret fastslår i en ”Money Transfer-sag”, at SKATs varslingsfrist på 6 måneder først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT kan sende en agterskrivelse og ikke allerede fra det tidspunkt, hvor SKAT har klargjort oplysningerne fra banken til sagsbehandling.

Principiel højesteretsdom om skattemyndighedernes varslingsfrist

Af Mikkel Isager-Sally


Som led i ”Money-Transfer-projektet” fik skattemyndighederne fra en bank oplysninger om, at der til en skatteyders bankkonto var overført ca. 2,5 mio. kr. fra et selskab på Cayman Islands. Skattemyndighederne beskattede beløbet, fordi skatteyderen ikke havde bevist, at det var skattefri indkomst.

Højesteret var enig i, at beløbet var skattepligtigt.

Højesteret fandt videre, at skattemyndighederne havde overholdt varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Herefter skal skattemyndighederne varsle forhøjelsen senest 6 måneder efter, at de er ”kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i lovens § 26”.

Højesteret fastslog, at varslingsfristen først løber fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kan sende en agterskrivelse, dvs. det tidspunkt hvor skattemyndighederne er kommet til kundskab om at skatteansættelsen er urigtig, og at dette skyldes mindst grov uagtsomhed fra skatteyderens side.

Højesteret udtalte, at oplysning om indsætninger på skatteyderens konto ikke i sig selv gav skattemyndighederne kundskab om, at der var grundlag for en ekstraordinær genoptagelse. Først efter at have indhentet yderligere oplysninger fra skatteyderen og hans ægtefælle kom skattemyndighederne i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at der forelå grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

Skattemyndighedernes varsel var derfor rettidigt.

Dommen har stor praktisk betydning for skatteligningen.

Skatteministeriets interesser for Højesteret blev varetaget af advokat Steffen Sværke i samarbejde med advokat Mikkel Isager-Sally.