Nyheder

Østre Landsret afsagde den 17. september 2018 dom i to sager mod to natklubber i Odense (sag B-1860-17 og B-1861-17). Landsretten fastslog, at det var diskrimination, da to mænd under en bytur blev afvist i døren.

Afvisning i døren til natklubber var ulovlig diskrimination

Af Lene Damkjær Christensen og Camilla Michaelsen


Sagens baggrund

De to sager, som blev sambehandlet, drejede sig om, hvorvidt to natklubber ved at nægte to mandlige gæster adgang til deres lokaler, havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling i lov om etnisk ligebehandling.

De to mænd, der begge var af anden etnisk herkomst end dansk, forsøgte omkring kl. 01:00 om natten den 6. september 2015 at komme ind på The Gym og derefter på Café Kræz, men blev nægtet adgang begge steder.

Retten i Odenses dom

Retten i Odense afsagde den 12. april 2017 dom i de to sager.

Byretten lagde til grund, at de to sagsøgere (nu indstævnte) detaljeret havde forklaret, at de blev afvist uden begrundelse ved indgangen til først The Gym og herefter Café Kræz, og at de efter afvisningen kunne konstatere, at flere etniske danskere fik adgang.

For så vidt angår afvisningen ved Café Kræz blev de to sagsøgeres forklaringer i det hele støttet af vidneforklaringen fra et udenforstående vidne.

Ingen af ejerne eller de indkaldte dørmænd, der blev afhørt som vidner, kunne angive nogen begrundelse for afvisningerne, idet ingen af dem erindrede den konkrete episode, ligesom der ikke forelå videooptagelser eller lignende fra episoderne.

Da der ikke var nogen grund til at antage, at de to sagsøgere havde opført sig truende, voldeligt eller på nogen anden måde gav anledning til afvisningerne, fandt byretten, at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, jf. § 3 lov om etnisk ligebehandling.

Da hverken The Gym eller Café Kræz kunne løfte bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var blevet tilsidesat, blev de begge dømt til at betale en godtgørelse på kr. 5.000 til hver af de sagsøgte. 

Sagen blev anket til Østre Landsret.

Østre Landsrets dom

Det var for landsretten ubestridt, at de to indstævnte om natten den 6. september 2015 blev afvist af dørmændene på først The Gym og ca. en halv time senere på Café Kræz.

To dørmænd forklarede for landsretten, at de som dørmænd på henholdsvis The Gym og Café Kræz havde afvist de to indstævnte ved døren, da særligt den ene var meget beruset. Den ene dørmand forklarede supplerende, at han ved afvisningen havde sagt til de to indstævnte, at de var for fulde.

De to indstævnte benægtede at have været meget berusede, ligesom de begge forklarede, at de ikke fik nogen begrundelse for afvisningerne. De indstævntes forklaringer blev understøttet af et udenforstående vidne, som forklarede, at hun ikke havde opfattet de to indstævnte som berusede, voldsomme eller udadreagerende. Vidnet havde yderligere forklaret, at hun havde spurgt dørmanden på Café Kræz, hvorfor de to indstævnte blev afvist, hvortil hun fik at vide, at hun skulle blande sig udenom.

Henset til de sammenfaldende forklaringer fra de to indstævnte og vidnet – og til at de to dørmænd først i forbindelse med landsretssagen havde forklaret, at afvisningerne var begrundet i, at de indstævnte var berusede – fandt landsretten ikke, at dørmændenes forklaringer om, at afvisningerne skyldtes beruselse, kunne lægges til grund.

Landsretten tiltrådte herefter, at de to indstævnte havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der både af The Gym og Café Kræz blev udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, jf. § 3 i lov om etnisk ligebehandling.

Det påhvilede herefter The Gym og Café Kræz at bevise, at princippet om ligebehandling ikke var blevet tilsidesat, jf. lovens § 7.

Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at hverken The Gym eller Café Kræz havde løftet denne bevisbyrde.

Landsretten tiltrådte således, at der forelå en krænkelse af § 3 i lov om etnisk ligebehandling, og at godtgørelserne for ikke-økonomisk skade efter lovens § 9 var udmålt til kr. 5.000 for hver af krænkelserne.

Østre Landsret stadfæstede dermed Retten i Odenses dom af 12. april 2017, dog med ændring af byrettens bestemmelse om sagsomkostninger.

Hvad viser dommen?

Dommen illustrerer, at der stilles krav om dokumentation, når gæster af anden etnisk herkomst end dansk afvises i døren ved diskoteker og natklubber.

Hvis en person af anden etnisk herkomst end dansk således påviser faktiske omstændigheder, der skaber en formodning for ulovlig forskelsbehandling, påhviler det klubberne at bevise, at der ikke har fundet forskelsbehandling sted.

I denne sag var en forklaring fra to dørmænd, der først blev givet i landsretten, ikke tilstrækkelig til at løfte bevisbyrden.

Meget tyder endvidere på, at domstolene vil lægge vægt på, at det ofte vil være diskotekerne og natklubberne, der er mest nærliggende til at sikre dokumentation og derved løfte bevisbyrden for begrundelsen for en eventuel afvisning.  

Ligebehandlingsnævnets interesser i sagen blev varetaget af advokat Camilla Michaelsen.