Nyheder

EU-Domstolen har afsagt dom i en sag om tarifering af set-top bokse og betydningen af EU's forpligtelser efter internationale toldkonventioner.

EU-dom om tarifering og toldkonventioner

Af Tim Holmager og Mark Alexander Jarby Søndergaard


Sagens baggrund

EU-Domstolen har den 20. september 2018 afsagt dom i en sag om tarifering af set-top bokse til TV via internettet (såkaldt IPTV), som blev importeret i perioden 21. oktober 2007 til den 8. juli 2010.

Domstolen blev stillet et præjudicielt spørgsmål af Østre Landsret i en sag mellem 2M-Locatel A/S og Skatteministeriet.

Tvisten angår spørgsmålet, om set-top bokse, som anvender internetteknologi, kan tariferes under en position i toldtariffen (KN), der omhandler ”Videotunere”.

Det er Skatteministeriets standpunkt, at disse set-top bokse til modtagelse af transmission via internettet (IPTV) ikke har den egenskab at kunne foretage ”tuning”, det vil sige at stille ind på en frekvens, og at det derfor er udelukket at tarifere dem under en position, som omfatter ”Videotunere”. På den baggrund er det ministeriets opfattelse, at set-top boksene skal tariferes under en position, der omfatter ”Andre varer” med en toldsats på 14 pct.

Det er heroverfor 2M-Locatel A/S’ standpunkt, at ”Videotunere” i KN skal fortolkes sådan, at begrebet også omfatter set-top bokse, der kan modtage, indstille og behandle TV-signaler via internetteknologi. I denne forbindelse henviser selskabet til, at KN skal fortolkes i overensstemmelse med EU's forpligtelser i henhold til de internationale toldkonventioner GATT og ITA, hvorefter EU er forpligtet til ikke at pålægge told på set-top bokse.

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen fastslog, at et apparat kun kan tariferes under en KN-position, som omfatter ”Videotunere”, hvis apparatet indeholder en videotuner eller en ”tv-tuner”, dvs. et apparat til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens, og som omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer. Domstolen overlod det til Østre Landsret at vurdere, om de omhandlede set-top bokse til IPTV har disse karakteristika.

EU-Domstolen fastslog desuden, at denne fortolkning ikke berøres af EU’s forpligtelse efter GATT og ITA til ikke at pålægge told på set-top bokse. Dette begrundede Domstolen bl.a. med, at det ville være i strid med ordlyden af KN og følgelig EU-lovgivers hensigt, hvis set-top bokse tariferes under en position, som omfatter ”Videotunere”, selvom de ikke indeholder en videotuner. I denne forbindelse anførte Domstolen, at der ved gennemførelsesforordning nr. 620/2011 med ikrafttræden den 1. juli 2011 blev indført toldfrihed for set-top bokse som de omhandlede, og at der dermed var taget hensyn til den frist, som Unionen blev givet til at gennemføre rapporter om toldbehandling af visse informationsteknologiprodukter, der blev vedtaget af WTO’s konfliktløsningsorgan den 21. september 2010. 

2M-Locatel A/S fik dermed ikke medhold i selskabets standpunkt angående betydningen af de internationale toldkonventioner.

Skatteministeriets interesser for EU-Domstolen og for Østre Landsret varetages af advokat Bodil Søes Petersen og advokat Tim Holmager, bistået af advokatfuldmægtig Mark Jarby Søndergaard.