Nyheder

Uddrag fra Orientering om Udbudsret - uge 37 - 38 2018.

Orientering om Udbudsret - uge 37 - 38 2018


Kendelse af 5. september 2018, Sigmax Law Enforcement B.V. mod Rejsekort A/S

Kendelsen vedrører spørgsmålet om erstatning i forlængelse af klagenævnets kendelse af 23. februar 2018.

Baggrunden for klagen var bl.a., at ordregiver i forbindelse med tilbudsevalueringen havde anvendt en anden pointmodel end den, der fremgik af udbudsmaterialet. Ordregiver havde således afveget fra den offentliggjorte model for pointfordeling, uden at tilbudsgiverne var blevet oplyst herom. Ved kendelse af 23. februar 2018 tog klagenævnet klagen til følge og annullerede ordregivers tildelingsbeslutning. Efterfølgende nedlagde klager påstand om erstatning.

Kendelsen er udtryk for, at der ikke kan tilkendes en virksomhed erstatning, hvis det udbud, som erstatningskravet vedrører, ikke har kunnet danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, og kravet om årsagsforbindelse derfor ikke er opfyldt. Uagtet at en ordregiver har handlet ansvarspådragende, er en tilbudsgiver således ikke berettiget til erstatning, hvis betingelsen om årsagsforbindelse ikke er opfyldt.

Der henvises til den tidligere omtale af sagen i Orientering om Udbudsret, uge 9-10, 2018.


EU-Domstolens dom af 20. september 2018 i sag C-546/16, Montte SL mod Musikene

Sagen vedrører en anmodning om præjudiciel afgørelse i forbindelse med en klage over et offentligt udbud af fem delaftaler om levering af mobilt udstyr og grafiske skilte, særligt musikinventar, musikinstrumenter, m.v. Udbuddet var annonceret af en fond (Musikene), der tilhører den offentlige sektor i Spanien.

Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kriterierne for tildeling af kontrakten var bl.a. en minimumstærskel for det antal point, som krævedes for at kunne fortsætte i udvælgelsesproceduren. Tilbudsgivere, som ikke opnåede et vist antal point for det tekniske tilbud, gik således ikke videre til den økonomiske fase.

Domstolen fandt, at det ikke var i strid med udbudsdirektivet i national lovgivning at tillade, at ordregiver fastsatte minimumskrav vedrørende den tekniske vurdering i udbudsbetingelserne for et offentligt udbud. Også selvom det havde den følge, at de indgivne tilbud, der ikke opnår et på forhånd fastsat minimum antal af point efter afslutningen af den tekniske vurdering, udelukkes fra udbuddets tildelingsfase. Den anvendte evalueringsmetode er i tråd med den model, som bl.a. EU-Kommissionen også ofte opererer med. Evalueringsmetoden, hvorefter der fastsættes minimumskrav til den kvalitative vurdering, ses dog kun i mindre omfang anvendt i Danmark. Se eksempelvis delkendelse af 25. april 2018, Bilbutikken A/S mod Randers Kommune (omtalt i Orientering om Udbudsret uge 18-19, 2018), som vedrørte en lignende model med kvalitative mindstekrav.