Nyheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af annullationer af danske EU-udbud.

Annullationer af udbud i Danmark

Af Sofie Dreyer Mikkelsen og Anne Dencker


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af annullationer af danske EU-udbud. Analysen omfatter 3.602 EU-udbud i perioden 2016-2017.

Analysen viser, at omkring hvert femte udbud annulleres i Danmark. Omkring halvdelen af alle annullationer sker efter tilbudsgivernes afgivelse af deres tilbud.

Det fremgår bl.a. af analysen, at udbud, der gennemføres efter proceduren ”udbud med forhandling”, annulleres i mindre omfang end de øvrige procedurer, ligesom udbud vedrørende køb af varer annulleres oftere end udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Analysen viser også, at egentlige fejl i udbudsmaterialet, samt et ønske om at foretage ændringer i materialet, er en af hovedårsagerne til, at udbud annulleres. Oftest bliver udbuddet offentliggjort på ny herefter.

En anden væsentlig årsag til at udbud annulleres er, at konkurrencen om opgaven er vurderet at have været utilstrækkelig.

Analysen viser også, at i omkring halvdelen af de annullerede udbud har ordregiverne vurderet, at de kunne have handlet anderledes for at undgå annullationen. Som eksempler nævnes bl.a., at der kunne have været udvist yderligere grundighed i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, der kunne have været anvendt en anden udbudsprocedure, eller der kunne have været et bedre markedskendskab forud for offentliggørelsen af udbuddet.

Kommentar

Som udgangspunkt har ordregiver vide rammer til at aflyse en udbudsprocedure. Et udbud kan annulleres frem til kontraktindgåelse. Dog må ordregiver ikke aflyse et udbud, hvis dette vil være i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller i øvrigt er usagligt begrundet.

Hvis ordregiver beslutter sig for at aflyse udbudsproceduren, skal de berørte økonomiske aktører underrettes om beslutningen. Underretningen skal angive en begrundelse for, hvorfor udbudsproceduren er aflyst og afspejle de forhold, der har været bestemmende for aflysningen.

Desuden skal ordregiver annullere udbuddet, hvilket gøres ved at anvende bekendtgørelsen om indgåede kontrakter, som bl.a. angår oplysninger om afsluttet procedure.