Nyheder

Kammeradvokaten har i dag vundet en principiel sag ved Københavns Byret vedrørende fratagelse af en doktorgrad.

Kammeradvokaten vinder sag om fratagelse af doktorgrad

Af Anne Skjold Qvortrup


Sagens baggrund

Kammeradvokaten har i dag vundet en principiel sag ved Københavns Byret vedrørende fratagelse af en doktorgrad.

Sagen er principiel, idet det er første gang, at de danske domstole har haft anledning til at tage stilling til, om det er muligt at fratage en doktorgrad efter tildelingen.

Der er således ikke en specifik hjemmel til at fratage doktorgrader i bekendtgørelsen om doktorgrader, hvorfor fratagelsen sker på baggrund af de almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.

I sagen havde en doktorand begået dokumentfalsk i forbindelse med en artikel, som indgik i en indleveret doktordisputats. Denne første doktordisputats blev efterfølgende trukket tilbage og indgik ikke i doktorandens anden doktordisputats, om end der var enkelte henvisninger til artiklen også i den anden doktordisputats.

Universitetet besluttede at tilbagekalde den tildelte doktorgrad, da universitetet blev bekendt med, at der var begået dokumentfalsk. Universitetets synspunkt var, at man aldrig ville have taget den anden doktordisputats til påbedømmelse, hvis man havde været bekendt med, at der var udøvet dokumentfalsk i forbindelse med artiklen, som indgik i den første doktordisputats, idet dette efter universitetets opfattelse var udtryk for manglende videnskabelig indsigt og modenhed.

Københavns Byrets afgørelse

Københavns Byret siger herom i sine præmisser:

Tildelingen af en doktorgrad skal ifølge bekendtgørelse om doktorgrader § 3, stk. 2, være udtryk for en anerkendelse af, at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.

Retten finder det efter sagens oplysninger godtgjort, at det var en væsentlig forudsætning for [Universitetet]s antagelse af den anden afhandling til forsvar, at universitetet efter indleveringen af den første afhandling var blevet præsenteret for dokumenter, der sandsynliggjorde, at der var udført de i tabellen til artiklen anførte rotteforsøg i Spanien. Retten finder det endvidere godtgjort, at hvis [Universitetet] inden indleveringen af den anden afhandling, var blevet bekendt med, at [sagsøger] over for universitetet - efter at have modtaget en tjenstlig ordre om at fremlægge materiale til belysning af de omdiskuterede rotteforsøg – havde fremlagt forfalskede dokumenter for at dokumentere rotteforsøgenes gennemførelse, da ville universitetet have reageret med ansættelsesretlige konsekvenser, klage over hende til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed samt politianmeldelse.

Dette ville efter rettens opfattelse have medført, at den anden afhandling ikke ville være blevet antaget til forsvar. Dette burde have stået klart for [sagsøger], da hun indleverede sin anden afhandling.

Efter en samlet bedømmelse af de foreliggende omstændigheder finder retten herefter, at den trufne afgørelse om fratagelsen af doktorgraden er gyldig. Retten har ved bedømmelsen tillagt det væsentlig betydning, at [sagsøger] grundet den udviste adfærd ikke kan have haft nogen berettiget forventning om at kunne beholde sin doktorgrad, og at hendes adfærd i forbindelse med indleveringen af den første afhandling ikke lever op til kravet i bekendtgørelsen om doktorgrader om, at doktoranden skal have betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Det forhold, at et enigt bedømmelsesudvalg indstillede [sagsøger]s anden afhandling til forsvar, kan ikke føre til et andet resultat.

Dommen er afsagt af tre dommere.

Hvad viser dommen?

Dommen bekræfter, at det er muligt at tilbagekalde begunstigende forvaltningsakter uden en specifik lovhjemmel.

Det er i den sammenhæng væsentligt, at doktoranden efter Københavns Byrets opfattelse ikke kan have haft nogen berettiget forventning om at kunne beholde sin doktorgrad.

Universitetets interesser blev varetaget af advokat Niels Banke i samarbejde med advokat Anne Skjold Qvortrup og advokat Casper Lauritzen.