Nyheder

Østre Landsret har i en ny dom fastslået, at afgørelsen af, om en overdragelse mellem interesseforbundne parter er sket til markedspris beror på en objektiv vurdering. Landsretten ændrede derved byrettens dom.

Ny dom om armslængdeprincippet

Af David Staun


Sagens baggrund

Østre Landsret har den 16. januar 2019 afsagt dom i en ankesag, som blandt andet omhandlede ligningslovens § 2. Efter denne bestemmelse skal interesseforbundne parter i skattemæssig henseende anvende priser og vilkår, som svarer til hvad der kunne være opnået, hvis parterne var uafhængige. Med andre ord skal der handles til markedspris.

Landsretten skulle tage stilling til, om en direktør havde købt et maleri til underpris af det selskab, hvori han var direktør, og som han udøvede bestemmende indflydelse på. Direktøren havde betalt  242.000 kr. for maleriet. Prisen blev fastsat, uden at der forinden var blevet indhentet en vurdering af maleriet. Kort tid efter købet satte direktøren maleriet på auktion med en mindstepris på 500.000 kr. Maleriet endte med at opnå et hammerslag på 660.000 kr.

Byretten var kommet frem til, at overdragelsen ikke var sket til underpris med den begrundelse, at direktøren, da han købte maleriet af selskabet, ikke kunne have vidst, at maleriet ville opnå en så høj pris på auktionen.

Byretten havde givet Skatteministeriet medhold i den resterende del af sagen, og da skatteyderen ankede sagen til landsretten, gentog ministeriet undtagelsesvis frifindelsespåstanden for at opnå en ændring af byrettens dom for så vidt angik maleriet.

Landsrettens afgørelse

Landsretten fandt – i modsætning til byretten – at maleriet var blevet handlet til underpris. Landretten lagde vægt på, at den pris, som maleriet kort efter var solgt til på auktion, var markant højere, og landsretten lagde til grund, at samme pris kunne være opnået på tidspunktet, hvor direktøren købte maleriet af selskabet.

Det fremgår af dommen, at det er uden betydning for vurderingen af markedsværdien, om direktøren eller selskabet kunne vide, at den aftalte pris afveg fra markedsværdien. Landsretten udtalte således, at vurderingen af markedsprisen er en objektiv vurdering, og at det afgørende er, hvilken pris der kunne være opnået mellem uafhængige parter.

Da landsretten i øvrigt var enig med byretten, blev Skatteministeriet herefter i det hele frifundet.