Nyheder

Forbrugerombudsmandens nye spamvejledning indeholder både præciseringer og nyskabelser i form af bl.a. angivelse af, hvornår markedsføring på sociale medier kan udgøre spam, og vejledning til hvordan et tidligere indhentet samtykke kan opdateres.

Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

Af Lucas Leth Weber Petterson og Maiken Toftgaard

 

Markedsføringslovens spamforbud

Spamforbuddet følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvorefter erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse via elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet sit forudgående samtykke hertil.

Den nye spamvejlednings indhold

Den nye vejledning erstatter Forbrugerombudsmandens tidligere vejledning om spamforbuddet. Vejledningen vedrører udelukkende henvendelser via elektronisk post (fx mail, sms og sociale medier), men ikke henvendelser via andre kommunikationsmidler (fx brev, fax og telefon). Reglerne om sidstnævnte er dog beskrevet på Forbrugerombudsmandens hjemmeside under ”Hvad gælder?”.

Nyheder og præciseringer

Vejledningen indeholder både nyskabelser og en række præciseringer, der bl.a. omfatter følgende:

Sociale medier

Vejledningen tager som noget nyt konkret stilling til hvilke kommunikationsformer (private beskeder, notifikationer, opslag, kommentarer, tags og likes) på sociale medier, der kan være omfattet af spamforbuddet.

Vejledningen angiver endvidere som noget nyt, at et samtykke til markedsføring på sociale medier både skal indholde en angivelse af det konkrete sociale medie (fx Facebook, Instagram eller Twitter) og den specifikke kommunikationsform (fx private beskeder, notifikationer eller tags).

Vejledning til opdatering/udvidelse af samtykker

Som noget nyt indeholder vejledningen retningslinjer for, hvordan et eksisterende (lovligt indhentet) samtykke kan anvendes til at opfordre modtageren til at udvide samtykket til nye kommunikationsformer og produktkategorier. Fx kan en virksomhed, der har samtykke til at kontakte en person pr. mail, sende den pågældende person en mail (men fx ikke en sms) og opfordre personen til at opdatere sit samtykke via et link til en hjemmeside.

Produkter kan angives som ”vores produktsortiment”

Det er ikke et krav, at en samtykketekst udtømmende oplister alle  de produkter, der er omfattet af det pågældende samtykke. Vejledningen præciserer i relation hertil, at produktkategorier kan formuleres forholdsvist bredt, fx kan virksomheder indhente samtykke til markedsføring ”inden for virksomhedens produktsortiment”. Det forudsætter dog, at det er alment kendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment. 

Dokumentation for lovligt indhentet samtykke

En virksomhed skal både kunne dokumentere, at en modtager af markedsføring har givet et samtykke, og at samtykket overholder lovgivningens krav. Virksomheden skal i den forbindelse kunne dokumentere hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder den pågældende har givet samtykket, samt hvilke oplysninger modtageren modtog forud for afgivelsen af samtykket.

Hvilke foranstaltninger bør virksomheder træffe som følge af den nye vejledning?

Hvis din virksomhed markedsfører sig på sociale medier – uden at have samtykke fra modtagerne – skal du være opmærksom på hvilken kommunikationsform (private beskeder, notifikationer, tags mv.), der benyttes, så det sikres, at markedsføringen ikke er i strid med spamforbuddet.

Du bør desuden sikre, at virksomhedens eksisterende samtykker lever op til vejledningens krav. Det er i den forbindelse særligt relevant at være opmærksom på, hvorvidt de sociale medier, der anvendes i markedsføringen, specifikt er anført i samtykketeksten (idet det ikke længere er tilstrækkeligt at angive disse med samlebetegnelsen ”sociale medier”), samt hvilke specifikke kommunikationsformer (fx private beskeder og notifikationer), der anvendes.  

Du bør endvidere sikre, at virksomheden har dokumentation for, at gyldige samtykker er indhentet forud for markedsføringen, herunder at der er dokumentation for hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder, en given person har givet samtykke, samt hvilke oplysninger den pågældende modtog, da personen gav samtykke (fx i form af skærmprint af samtykketeksten mv.).

Det er desuden vigtigt, at du sikrer, at virksomhedens markedsføring – ud over at overholde spamforbuddet – også overholder de persondataretlige regler.