Nyheder

Ombudsmanden kritiserer Aabenraa Kommune for indkaldelse af fem ansatte til samtaler med ledelsen. De ansatte blev indkaldt til samtalerne, fordi de havde udtalt sig kritisk i den offentlige debat. Samtalerne var ifølge ombudsmanden ikke sket med den fornødne respekt for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Af Mathilde Thykjær Poulsen

Sagens baggrund

Aabenraa Kommune indkaldte i efteråret 2017 fem ansatte til samtale med kommunens ledelse, fordi de fem ansatte i den offentlige debat havde ytret sig kritisk om byrådets beslutning om flytning af en skole og om besparelser i sundhedsplejen.

Sagerne handlede med andre ord om offentligt ansattes ytringsfrihed samt offentlige arbejdsgiveres reaktion på ansattes ytringer.

For en nærmere gennemgang af de fem sagers faktiske omstændigheder, henvises der til Folketingets Ombudsmands redegørelse.

Kort om offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansatte har som udgangspunkt en vidtgående ytringsfrihed, idet der dog sondres mellem ytringer fremsat på egne vegne og på myndighedens vegne.

De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016, hvis forord blandt andet lyder: ”Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat.”

Af vejledningen fremgår det, at man som offentligt ansat har en grundlovssikret ret til at deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter, så længe ytringerne ikke kan opfattes som fremsat på myndighedens vegne.

Selvom offentligt ansatte er undergivet loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, kan arbejdsgiveren ikke med henvisning til loyalitetspligten forhindre den ansatte i at udtale sig kritisk over for sin arbejdsplads.

Offentligt ansatte må imidlertid ikke – i lighed med alle andre – fremsætte freds- og ærekrænkende udtalelser. Endvidere må offentligt ansatte ikke ytre sig i en åbenbart urimelig grov form, ligesom de heller ikke må fremsætte åbenbart urigtige oplysninger. Herudover må offentligt ansatte som altovervejende udgangspunkt heller ikke udtale sig om oplysninger, der er underlagt tavshedspligt.

Såfremt der er tale om lovligt fremsatte ytringer, må den offentlige arbejdsgiver ikke sanktionere sådanne ytringer.

Ombudsmandens resultat

Om indkaldelsen af fire af medarbejderne til samtaler med ledelsen udtalte ombudsmanden blandt andet:

”Efter min opfattelse kan medarbejderne imidlertid berettiget have fået en opfattelse af, at de havde ytret sig i strid med kommunens kommunikationspolitik og reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der således var tale om negative reaktioner på deres ytringer.

 Det er på den baggrund min opfattelse, at samtalerne ikke foregik i respekt for – og med anerkendelse af – medarbejdernes ytringsfrihed.”

I den femte sag fandt ombudsmanden, at de begrundelser, som kommunen havde anført for tildeling af en skriftlig advarsel til en ansat, ikke udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for en advarsel.

Selvom der var tale om ytringer inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed, udtalte ombudsmanden:

”Ledelsen i en offentlig myndighed kan imidlertid have anledning til at henvende sig til en medarbejder, der har ytret sig i overensstemmelse med sin ytringsfrihed.

Grundlæggende gælder, at myndigheden kun bør rette henvendelse til medarbejderen, hvis det sker for at varetage et sagligt formål og på en saglig måde. Kravet indebærer bl.a., at myndigheden på forhånd må gøre sig klart, hvad myndigheden ønsker at opnå med henvendelsen.”

Ombudsmanden fandt dog ikke, at samtalerne i denne sag var foregået i respekt for de ansattes ytringsfrihed.

Samlet set fandt ombudsmanden, at Aabenraa Kommunes håndtering af de fem sager havde været meget kritisabel.

Hvad viser udtalelsen?

Redegørelsen fra Folketingets Ombudsmand slår fast, at offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Offentlige myndigheder skal derfor være meget opmærksomme på, hvordan de vælger at reagere over for ansatte, der har ytret sig kritisk til offentligheden.

Når der er tale om ytringer fremsat inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed, kan der ikke ske nogen form for direkte eller indirekte sanktionering af den ansatte.

Efterfølgende indkaldelse til samtale med ledelsen kan have karakter af en negativ reaktion på de ansattes ytringer, som kan være i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed.

Når der derimod er tale om ytringer i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed, kan myndigheden have et sagligt grundlag for at reagere over for den ansatte. Også reaktioner i sådanne tilfælde skal ske i respekt for og med anerkendelse af offentligt ansattes udstrakte ytringsfrihed.

Aabenraa Kommune har valgt at tage Folketingets Ombudsmands kritik til efterretning, og er i øjeblikket i gang med at lave en vejledning om kommunens kommunikationspolitik for ansatte.