Nyheder

Skatteministeriet har fået medhold i, at skattemyndighederne ved en avanceopgørelse, hvor der skete korrektion af afståelsessummen, ikke var forpligtet til ligeledes at korrigere den faktisk aftalte anskaffelsessum til det, som måtte være markedsprisen.

Skattemyndighederne ikke forpligtet til at korrigere anskaffelsessum

Af Per Lunde Nielsen

 

Sagens baggrund

Et selskab hjemmehørende på De Hollandske Antiller solgte i 2005 samtlige aktier i et svensk aktieselskab til sagsøgeren for 10 mio. SEK. Sagsøgeren solgte i 2007 aktierne i det svenske selskab til et cypriotisk aktieselskab, som han var ejer af, for 10 mio. SEK.

Skattemyndighederne korrigerede den aftalte afståelsessum, jf. ligningslovens § 2, men fastholdt den aftalte anskaffelsessum. 

Sagsøgeren gjorde gældende, at hans køb af aktierne fra selskabet på De Hollandske Antiller var sket til langt under markedsprisen. Dette var udtryk for maskeret udlodning, men skattekravet var ifølge sagsøgeren forældet. Ved avanceopgørelsen skulle anskaffelsessummen på trods heraf korrigeres til markedsprisen. Der ville herefter ikke være nogen avance til beskatning.

Sagsøgeren havde ikke fremlagt nærmere oplysninger om selskabet på De Hollandske Antiller, herunder om selskabets stiftelse, kapital- og ejerforhold eller dokumentation for den likvidation af selskabet, som sagsøgeren havde forklaret om. Anskaffelsessummen var ikke anfægtet af skattemyndighederne og efter det oplyste heller ikke mellem parterne.

Landsrettens afgørelse

På denne baggrund fandt landsretten, at sagsøgeren ikke kunne forlange, at skattemyndighederne skulle foretage en korrektion af anskaffelsessummen, og at den aftalte anskaffelsessum på 10 mio. SEK således kunne lægges til grund ved beregning af aktieavancen.

Eftersom landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over afståelsessummen blev den foretagne avancebeskatning opretholdt.