Nyheder

Ved kendelse af 8. januar 2019, Finmann VVS/Entreprise ApS mod Udviklingsselskabet By og Havn I/S, har Klagenævnet for Udbud udtalt sig om ordregivers tildeling af point med decimaler ved tilbudsevalueringen, selvom det ikke udtrykkeligt af udbudsmaterialet fremgik, om pointtildelingen var med eller uden angivelse af decimaler.

Tildeling af point med decimaler tilladt, selvom det ikke fremgik af udbudsbetingelser

Af Grith Skovgaard Ølykke og Samina Gul Parvez


Kendelse af 8. januar 2019, Finmann VVS/Entreprise ApS mod Udviklingsselskabet By & Havn I/S, vedrører udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II af en 2-årig rammeaftale om levering af VVS håndværker- og entrepriseydelser. 

Tildelingskriteriet var ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med underkriterierne I ”Pris” (50 %) og II ”Organisation, bemanding og leverancesikkerhed” (50 %).

Af udbudsmaterialet fremgik følgende om evaluering af underkriteriet ”Pris”:

”7.1.2 Evaluering af Underkriterium I. Pris

Primær prisevalueringsmodel

Ved evaluering af prisen tildeles tilbuddet med den laveste samlede tilbudssum 10 point.

Såfremt den samlede tilbudssum i et tilbud ligger 50 % eller mere over laveste tilbud, tildeles 0 point.

For mellemliggende tilbudssummer foretages pointgivning ved linær interpolation her i mellem. ”

For så vidt angår underkriteriet ”Organisation, bemanding og leverancesikkerhed”, indeholdt udbudsmaterialet en beskrivelse af de forhold, der indgik i vurderingen af dette underkriterium. Beskrivelsens afsnit 5 indeholdt yderligere to underpunkter, som ifølge udbudsmaterialet ville blive tillagt ”særlig vægt” ved evalueringen af dette underkriterium.

Udviklingsselskabet By og Havn I/S (herefter ”ordregiver”) modtog tre tilbud, hvorefter kontrakten blev tildelt én af tilbudsgiverne. En forbigået tilbudsgiver (herefter ”klager”) indgav herefter en klage til Klagenævnet for Udbud, der særligt vedrørte tilbudsevalueringen.

Klagenævnet havde den 23. november 2018 truffet delkendelse om ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da der ikke var udsigt til, at klager ville få medhold i sine påstande. Klagenævnets udtalelser om de enkelte påstande var indeholdt i klagenævnets delkendelse. Da klager ikke havde anført yderligere, blev disse udtalelser gentaget ved den endelige kendelse.

Parternes anbringender og klagenævnets udtalelser

Klager gjorde gældende, at ordregiver alene havde lagt vægt på indholdet af afsnit 5 i beskrivelsen i udbudsmaterialet af de forhold, der ville indgå i evalueringen af underkriterium II om ”Organisation, bemanding og leverancesikkerhed”, og ikke indholdet af de forudgående afsnit 1-4 i beskrivelsen. Klager gjorde gældende, at ordregiver dermed havde overtrådt principper om ligebehandling og gennemsigtighed, samt udbudslovens § 162, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 161 (påstand 1).

Klager gjorde også gældende, at ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet ikke var fyldestgørende, da det ikke fremgik, at pointgivningen for underkriterium I ”Pris” ville opgøres med to decimaler, mens pointgivningen for underkriterium 2 ”Organisation, bemanding og leverancesikkerhed” ville opgøres uden decimaler. Klager gjorde gældende, at ordregiver derved havde overtrådt principper om ligebehandling og gennemsigtighed, samt udbudslovens § 160, stk. 1, og § 165, stk. 1 (påstand 2). Ifølge klager skulle der have været foretaget en afrunding ved pointgivningen, hvilket ville have medført, at klager sammenlagt ville have opnået samme karakter som det vindende tilbud.

Endvidere gjorde klager gældende, at ordregivers begrundelse for tildelingen ikke var fyldestgørende, da ordregiver ikke havde inddraget alle delkriterier ved evalueringen af underkriterium II som anført i påstand 1, og da begrundelserne til alle tilbudsgivere stort set var enslydende. Klager gjorde gældende, at ordregiver derved havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, samt udbudslovens § 171, stk. 4, nr. 2 (påstand 3).

Endelig gjorde klager gældende, at tildelingsbeslutningen blev annulleret, eller subsidiært at udbuddet blev annulleret (påstand 4).  

Ordregiver bestred i det hele klagers påstande.

Klagenævnet gav ikke klager medhold i påstand 1 med henvisning til, at det af evalueringsnotatet fremgik, at det ikke alene var indholdet af afsnit 5, der blev tillagt vægt i evalueringen. Klagenævnet bemærkede i øvrigt, at der var et overlap i indholdet af de forhold, der ifølge beskrivelsens afsnit 1-4 ville indgå i evalueringen af underkriterium II og beskrivelsens afsnit 5. 

Klager fik heller ikke medhold i påstand 2. Klagenævnet henviste til, at når det er oplyst, at der vil anvendes en evalueringsmetode, der indebærer en linær interpolation, må det forventes, at det kan føre til, at tilbudsgivere, der får tildelt point mellem de oplyste fikspunkter, vil få tildelt point med decimaler. Klagenævnet udtalte også, at ordregiver ikke kunne foretage en afrunding som anført af klager, da det ikke ville være en evaluering efter linær interpolation.

Da klagenævnet ikke fandt, at ordregiver havde undladt at inddrage forhold ved evalueringen, som ifølge udbudsmaterialet skulle inddrages, eller at beskrivelsen af evalueringsmetoden ikke var fyldestgørende, fandt Klagenævnet heller ikke grundlag for at fastslå, at ordregivers begrundelse for tildelingen var mangelfuld. Klagenævnet bemærkede, at en eventuel mangelfuld begrundelse efter fast klagenævnspraksis ikke i sig selv vil føre til annullation af tildelingsbeslutningen.

Som følge af klagenævnets vurdering af påstand 1-3 gav klagenævnet heller ikke klager medhold i påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen eller udbuddet.

Kommentar

Kendelsen må overordnet anses som konkret begrundet. Nogle af klagenævnets udtalelser har dog også generel relevans.

Kendelsen viser, at i tilfælde hvor det i udbudsmaterialet er oplyst, at den valgte evalueringsmetode vil indebære, at tildelingen af point ved et underkriterum vil ske ved linær interpolation, må ordregiver gerne tildele point med angivelse af decimaler, da det er forventeligt.

Klagenævnet tillod således, at ordregiver tildelte point med angivelse af decimaler, selvom det ikke fremgik af udbudsmaterialet. Klagenævnet går videre end kendelse af 26. oktober 2017, Søby Værft A/S mod Forsvarsministeriets materiel- og Indkøbsstyrelse, omtalt i Orientering om Udbudsret, uge 42-43 2017. I sagen havde klager bl.a. gjort gældende, at det var i strid med ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden, at point blev angivet i decimaler ved evalueringen. Klagenævnet bemærkede i den forbindelse, at det udtrykkeligt fremgik af udbudsmaterialet, at pointtildelingen kunne angives i decimaler. Derfor fik klager ikke medhold.

Derudover har kendelsen generel relevans, da klagenævnet i overensstemmelse med fast klagenævnspraksis udtalte, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt til annullation af en tildelingsbeslutning eller et udbud, at ordregivers begrundelse for tildelingen er mangelfuld, idet den ikke opfylder kravene i udbudslovens § 171, stk. 4, nr. 2.