Nyheder

Ved kendelse af 23. januar 2019, MultiLine A/S mod KomUdbud, gav Klagenævnet for Udbud ikke klager medhold i, at det af ordregiver antagne tilbud var ukonditionsmæssigt. Klagenævnet fastslog i den forbindelse, at ordregiver som udgangspunkt ikke har pligt til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i et tilbud, medmindre det ud fra tilbuddet er åbenbart, at oplysningerne fra tilbudsgiveren er forkerte.

Kendelse om konditionsmæssighed

Af Grith Skovgaard Ølykke og Amalie Kastrup Nielsen

 

Kendelsen angår en påstand om to produkter tilbudt af den vindende tilbudsgiver: det ene produkt gjorde i henhold til klageren det vindende tilbud ukonditionsmæssigt, og det andet produkt var ulovligt. Den relevante aftale vedrørte rengøringsmidler mv. Ordregiveren havde allieret sig med en kemiingeniør, der skulle sikre at alle produkterne levede op til mindstekravene, der var oplyst i udbudsdokumenterne.

Klagenævnet afsagde d. 26. oktober delkendelse, hvor klagen ikke blev tillagt opsættende virkning.

Klagerens argument om ukonditionsmæssighed

Klager gjorde gældende, at ordregiver skulle have afvist tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver. Klager fremhævede bl.a., at et af de tilbudte produkter ikke opfyldte kravspecifikationen. Klager anførte, at ordregiver har pligt til at kontrollere, om et tilbud lever op til de fastsatte mindstekrav, når ordregiveren bliver bekendt med, at et tilbud ikke lever op til dem.

Ordregiveren henviste bl.a. til, at en kemiingeniør havde gennemgået de fagtekniske elementer i tilbuddet og havde konkluderet, at det vindende tilbud var konditionsmæssigt.

Klagerens argument om brug af frivillig udelukkelsesgrund

Klageren fremhævede endvidere, at ordregiver havde valgt at anvende den frivillige udelukkelsesgrund, der bl.a. tillader ordregiveren at udelukke tilbudsgivere, der har overtrådt forpligtelser på det miljøretlige område (§ 137, stk. 1, nr. 1, i udbudsloven), og derfor havde pligt til at udelukke den vindende tilbudsgiver, da et af de tilbudte produkter i følge klageren var ulovligt i henhold til miljølovgivningen.

Ordregiveren forelagde klagerens synspunkt for kemiingeniøren, der dog fastholdt sin vurdering om konditionsmæssighed.

Klagenævnets afgørelse

I relation til ukonditionsmæssighed henviste klagenævnet til, at en ordregiver som udgangspunkt ikke har pligt til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i tilbuddet, medmindre det ud fra tilbuddet er åbenbart, at nogle oplysninger fra tilbudsgiveren er forkerte. Klagenævnet lagde vægt på, at ordregiver ved tilbudsevalueringen i overensstemmelse med det, der var fastsat i udbudsbetingelserne, foretog en gennemgang af de tilbudte produkter, men fandt ikke ukonditionsmæssige forhold ved tilbuddet. Klagenævnet bemærkede endvidere, at der ikke var grundlag for at antage, at tilbuddet indeholdt oplysninger, der var åbenbart forkerte, hvorfor ordregiver ikke havde anledning til at foretage yderligere undersøgelser forud for tildelingsbeslutningen. 

I relation til klagers bemærkninger om lovligheden af den vindende tilbudsgivers produkt, bemærkede klagenævnet, at udbuddet var tilrettelagt således, at der ikke skulle fremlægges dokumentation for de enkelte produkters lovlighed.

Klagenævnet fandt ikke, at der var grundlag for at fastslå, at ordregiver havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved ikke at have udelukket eller afvist den vindende tilbudsgivers tilbud som ukonditionsmæssigt.

Kommentar

Kendelsen udtrykker i overensstemmelse med tidligere praksis, at ordregiver som udgangspunkt ikke har pligt til at føre kontrol med de oplysninger, som tilbudsgiver har angivet i tilbuddet. Kun i tilfælde af åbenlyse fejl i tilbuddet vil ordregiver være forpligtet til at foretage en kontrol  af oplysningerne i tilbuddet.

Klagenævnet er i en række kendelser fremkommet med udtalelser om omfanget af en ordregivers pligt til at kontrollere oplysninger, som tilbudsgiver angiver i sit tilbud. Det samme var f.eks. tilfældet i kendelse af 27. juni 2018, Abena A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (Orientering om Udbudsret – uge 35-36, 2018), hvor klager klagede over, at ordregiver ikke havde tilrettelagt en effektiv kontrol med nøjagtigheden af de oplysninger, som var indeholdt i tilbudsgivernes tilbud. I kendelse af 23. juni 2017, MultiLine A/S mod Furesø Kommune (Orientering om Udbudsret – uge 24-25, 2017), udtalte klagenævnet ligeledes, at ordregiver ikke har en pligt til at kontrollere en tilbudsgivers oplysninger.

Klagenævnet lagde i forbindelse med både konditionsmæssighed og lovlighed af de tilbudte produkter vægt på udtalelserne fra den kemiingeniør, som ordregiver havde brugt som ekspert.