Nyheder

Arbejdsretten har netop fastslået, at valget af en arbejdsmiljørepræsentant var ugyldigt. Afskedigelsen af den pågældende uden iagttagelse af reglerne om forudgående forhandling og forlænget opsigelsesvarsel udgjorde derfor ikke overenskomstbrud.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant var ugyldigt i henhold til tillidsrepræsentantaftalen

Af Niels Banke og Sofie Anne Bisgaard Marner


Sagens baggrund

Sagen omhandlede en lærer, der blev ansat på en friskole den 1. august 2017. Den 21. september samme år blev han på et medarbejdermøde valgt som arbejdsmiljørepræsentant, idet den daværende arbejdsmiljørepræsentant netop var gået på barsel.

Den 12. oktober 2017 blev den pågældende lærer opsagt med virkning fra den 31. oktober 2017.

Sagen angik herefter, om friskolen havde begået overenskomstbrud ved ikke i forbindelse med afskedigelsen af læreren at have iagttaget reglerne om forudgående forhandling med organisationen og forlænget opsigelsesvarsel i aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv. (tillidsrepræsentantaftalen).

Det følger af tillidsrepræsentantaftalen, at det er en betingelse for, at en medarbejder gyldigt kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, at den pågældende har været ansat ved ansættelsesmyndigheden i mindst 9 måneder.

Udgangspunktet er endvidere, at valg til arbejdsmiljørepræsentant skal anmeldes skriftligt over for ledelsen, og at ledelsen herefter har en frist på 3 uger til at gøre indsigelse mod valget.

Spørgsmålet i sagen var således, om valget af den pågældende lærer som arbejdsmiljørepræsentant var gyldigt, og om reglerne om afskedigelse i tillidsrepræsentantaftalen på den baggrund fandt anvendelse.

Parternes synspunkter

Klager, Lærernes Centralorganisation, gjorde under sagen navnlig gældende, at skoleledelsen ikke havde gjort indsigelse mod valget af læreren som arbejdsmiljørepræsentant, hverken i forbindelse med selve valghandlingen eller efterfølgende. Da ledelsen havde været til stede ved selve valghandlingen og dermed var blevet gjort bekendt med resultatet, skulle en eventuel indsigelse mod valget have været sket inden for rimelig tid herefter.

Derudover anførte klager, at det ikke var en gyldighedsbetingelse for valg af arbejdsmiljørepræsentanter, at fagforeningen havde givet skriftlig meddelelse om valget til skoleledelsen. Den pågældende lærer havde således været beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant allerede fra tidspunktet for valget.

På den baggrund gjorde klager gældende, at friskolen havde begået overenskomstbrud ved ikke i forbindelse med afskedigelsen at have iagttaget reglerne om forudgående forhandling og forlænget opsigelsesvarsel i tillidsrepræsentantaftalen.

Heroverfor anførte indklagede, Moderniseringsstyrelsen, at den pågældende lærer ikke var omfattet af den særlige beskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter, idet han ikke var valgbar som følge af aftalens anciennitetskrav.  Anciennitetskravet var en ufravigelig betingelse for valgbarhed, hvilket bekræftedes af, at det under overenskomstforhandlingerne i 2018 blev aftalt, at anciennitetskravet kunne fraviges specifikt på nyetablerede institutioner, hvor ingen kandidater således kan opfylde kravet.

Derudover henviste Moderniseringsstyrelsen til, at det på den pågældende friskole ikke var et krav i henhold til Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljø at udpege en ny arbejdsmiljørepræsentant, når den valgte arbejdsmiljørepræsentant var på barselsorlov.  

Endelig gjorde Moderniseringsstyrelsen gældende, at skolelederen med rette havde indrettet sig i tillid til, at fagforeningen ville anmelde valget, og at skoleledelsen derefter ville have tre uger til at gøre indsigelse mod valget. På den baggrund gjorde Moderniseringsstyrelsen gældende, at der ikke var begået overenskomstbrud, idet den pågældende lærer slet ikke var valgbar som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsrettens resultat

Arbejdsretten, der var beklædt af en højesteretsdommer, fastslog, at skoleledelsen ikke ved udsagn eller adfærd i øvrigt havde mistet retten til at gøre indsigelse mod valget af den pågældende lærer som arbejdsmiljørepræsentant, som følge af hans manglende opfyldelse af anciennitetskravet.

Arbejdsretten bemærkede, at der ikke i sagen var oplysninger, der gav grundlag for konkret at fravige udgangspunktet, hvorefter anciennitetskravet og indsigelsesfristen på 3 uger efter anmeldelse i tillidsrepræsentantaftalen fandt anvendelse.

På den baggrund kunne det ikke anses for overenskomstbrud, at friskolen afskedigede læreren uden at iagttage bestemmelserne i tillidsrepræsentantaftalen om forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og forlænget opsigelsesvarsel.

Arbejdsretten tog derfor Moderniseringsstyrelsens frifindelsespåstand til følge.

Moderniseringsstyrelsens interesser i sagen blev varetaget af advokat Niels Banke.