Rådgivning

Vi fører sager, der varetager statens ret til at foretage tvangsindgreb over for både børn og voksne.

Administrative tvangsindgreb


Kategorien administrative tvangsindgreb dækker over en række forskelligartede sager, der har myndighedernes tvang over for borgeren som fællestræk. Udover et indgående kendskab til de enkelte retsområder og forvaltningsretten, kræver sagerne en velovervejet og hensynsfuld tilgang. Kontoret repræsenterer alene myndighederne.

Politiets tvang

Kontoret repræsenterer politiet i sager, der udspringer af politiets tvangsmæssige tilbageholdelse af borgere i forbindelse med f.eks. demonstrationer eller fodboldkampe.

Kontakt: Henrik Nedergaard Thomsen

Børnesager

Kontoret fører sager om tvangsfjernelse af børn og unge og andre spørgsmål efter servicelovens kapitel 11. Kontoret fører endvidere sager om tvangsadoption. Kontoret repræsenterer Ankestyrelsen, henholdsvis Statsforvaltningen.

Kontakt: Inge Houe

Voksensager

Kontoret fører sager om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter reglerne herom i serviceloven. Kontoret repræsenterer Ankestyrelsen.

Kontakt: Inge Houe

Farlighedsdekreter

Personer, som vedvarende udsætter andre for alvorlig fare, kan anbringes på Sikringsanstalten i henhold til et såkaldt farlighedsdekret. Kontoret repræsenterer Justitsministeriet i sager om den efterfølgende obligatoriske domstolsprøvelse.

Kontakt: Flemming Orth

Tvang i psykiatrien

En borger der tvangsindlægges har krav på at få efterprøvet tvangsindlæggelsens lovlighed. Kontoret fører sager herom for myndigheden.

Kontakt: Flemming Orth

Straffuldbyrdelse

Kontoret repræsenterer Direktoratet for Kriminalforsorgen i sager, der udspringer af straffuldbyrdelse, f.eks. sager om udgang eller overførsel fra åbent til lukket fængsel.

Kontakt: Flemming Orth