Rådgivning

Vi bistår i sager, hvor almene boligorganisationer skal gennemføre byggeprojekter, hvad enten der er tale om nybyggeri, ombygning eller renovering af eksisterende boliger

Det almene byggeri


Vi bistår i sager, hvor almene boligorganisationer skal gennemføre byggeprojekter, hvad enten der er tale om nybyggeri, ombygning eller renovering af eksisterende boliger.

Vores rådgivning omfatter ofte hele processen fra "tanke til tag". Som rådgiver for interessenter i relation til alment boligbyggeri gennem mange år har vi en god forståelse for den almene sektors vilkår og processer, herunder den beboerdemokratiske proces og arbejdsgangene hos Landsbyggefonden og kommunerne.

Vi bistår med at skræddersy konkrete løsningsmodeller alt efter, hvilket byggeprojekt der ønskes gennemført, og hvilke samarbejdspartnere der ønskes involveret i det aktuelle projekt.

Vi har et indgående kendskab til de udbudsretlige udfordringer, som er forbundet med gennemførelse af byggeprojekter i den almene boligsektor, herunder udbud af rådgiveraftaler, entreprise- og rammeaftaler.

Vi bistår omkring de entrepriseretlige forhold fra indgåelse af kontrakter, løbende rådgivning under udførelse af arbejdet samt håndtering af tvister. Vi bistår også i forbindelse med mere specialiserede projekter med deltagelse af private projektudviklere og samarbejder mellem boligorganisationer og kommuner, samt i forbindelse med omstrukturering af eksisterende almene boligorganisationer ved for eksempel sammenlægninger, frasalg og indgåelse af lejekontrakter, herunder for servicearealer.

Vi bistår med:

 • Løbende sparring og rådgivning i alle projektets faser

 • Projektstyring/rådgivning og optimering af arbejdsgange/processer for gennemførelse af projekter

 • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af overdragelsesaftaler og grundkøbsaftaler

 • Due diligence: Juridisk gennemgang af den pågældende ejendoms dokumenter, herunder rådgivning om plan- og myndighedsforhold, grundejer- og ejerforeninger, miljøforhold, leje- og forsikringsforhold m.v.

 • Rådgivning om udbud og entreprise, herunder udarbejdelse af udbudsbetingelser, rammeaftaler, entreprise- og rådgivningskontrakter m.v.

 • Rådgivning om matrikulære forhold, herunder udstykning og arealoverførsler, servitutter m.v.

 • Projektsamarbejdsaftaler/partnering og offentlige-private partnerskaber (OPP)

 • Ejerlejlighedsopdeling

 • Udarbejdelse af vedtægter for ejerforeninger og grundejerforeninger

 • Udarbejdelse af lejeaftaler i forbindelse med servicearealer og øvrig udlejning

 • Udbudsklagesager

 • Fejl og mangler ved fast ejendom

 • Syn og skøn

 • Mediation og mægling

 • Voldgiftssager