Rådgivning

Hos Kammeradvokaten er vi specialister i at rådgive om forsyningsområderne el, naturgas, varme, vand, vedvarende energi, samt olie og gas.

Energiforsyning


Forsyningsområderne er præget af en tæt regulering, som rejser mange vanskelige og forskelligartede problemstillinger.

Vi har specialistviden og betydelig erfaring med forsyningsområderne el, naturgas, varme, vand, vedvarende energi, samt olie og gas.

Vi forener vores specialistviden med et indgående kendskab til de særlige forvaltningsretlige spørgsmål, der ofte opstår ved behandlingen af energisager. Ofte trækker vi også på vores viden om de politiske- og lovgivningsmæssige processer samt myndigheders beslutningsprocesser.

Vores rådgivning

Vores rådgivning spænder bredt inden for de respektive sektorområder. Vi rådgiver om hjemmelsspørgsmål og bistår ved udarbejdelse af afgørelser i konkrete sager og ved udformning af forslag til ny lovgivning. Vi fører også retssager om energiretlige forhold. Vi har derfor betydelig erfaring med procedure og strategisk tilrettelæggelse af retssager.

Centrale udfordringer

Den energiretlige regulering bliver til stadighed mere kompleks, og de tætte regulatoriske bånd stiller aktørerne på området over for store udfordringer.

Forsyningssektoren står over for øgede krav til effektivisering og til omstilling til mere miljøneutrale energiressourcer. Det må også forventes, at kommende regulering vil føre til øget konsolidering i nogle af sektorerne.  

Vi har stor erfaring med at rådgive om de problemstillinger, som opstår ved paradigmeskift, hvor gammel regulering helt eller delvist erstattes af nye regler.

Tværgående samarbejde

Kompleksiteten i sagerne på energiområdet betyder, at vi ofte inddrager flere forskellige fagområder i vores rådgivning. Vores multispecialist-tilgang giver klienten den bedste løsning.

 

Vi arbejder derfor i tætte teams med andre af kontorets faggrupper. Det gælder f.eks. vores udbudsspecialister, hvis sagen angår etablering af en havvindmøllepark, eller vores statsstøttespecialister, hvis sagen angår støtteordninger til vedvarende energi.

 

Læs mere om vores ydelser inden for udbud på forsyningsområdet her eller statsstøtte her.