Rådgivning

Forsvar og sikkerhed


Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske status har ændret sig i takt med vores internationale engagement i koalitioner og fredsbevarende opgaver, tegningesagen i 2006, og en generelt forøget terrortrussel.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Udenrigsministeriet og andre myndigheder har som følge heraf et særligt behov for rådgivning om, hvordan de specielle udfordringer på forsvars- og sikkerhedsområdet kan håndteres i henseende til:

  • Indkøbsprocedurer uden overholdelse af sædvanlige udbudsregler
  • Rådgivning om indkøb efter det særlige indkøbsdirektiv på forsvars- og sikkerhedsområdet
  • Privatiseringer betinget af opretholdelsen af forsyningssikkerhed på det privatiserede område
  • Understøttelse af opgaveløsningen via "sikker it" og it-systemer i øvrigt
  • De særlige regler for fremstilling, import og eksport af våben og krigsmateriel
  • Behandling af know-how i forbindelse med forskning og udvikling på det militære og sikkerhedsmæssige område
  • Samarbejde med andre lande om forsvars- og sikkerhedsmæssige opgaver
  • Dette behov imødekommer vi via rådgivning og sparring, samt udarbejdelse af notater, kontrakter og landeerklæringer, ligesom vi faciliterer erfaringsudveksling mellem forskellige aktører på området.

Vores rådgivning

Vi fører retssager om kontraktforhold og repræsenterer klienterne i forbindelse med klagesager, hvis konkrete anskaffelser indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Vi rådgiver, om strategiske og konkrete juridiske forhold af betydning for klienternes målsætninger på deres fagområde, og fører i nødvendigt omfang drøftelser med EU-Kommissionen når sagerne kræver det.

Forsvars- og sikkerhedsteamets medarbejdere har alle erfaring med varetagelsen af de særlige hensyn, der gør sig gældende på området, og er sikkerhedsgodkendte.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet