Offentlig forvaltning

Bistand til besvarelse af aktindsigtsanmodninger, det øgede fokus på åbenhed med forvaltningen giver i disse år betydelige forvaltningsretlige udfordringer. Vi bistår med sparring, kvalitetssikring og med konkrete besvarelser på aktindsigtsanmodninger.

Aktindsigt


Hver aktindsigtssag er forskellig. Nogle anmodninger kræver mange ressourcer hos myndigheden som følge af materialets omfang eller fordi, flere at lovgivningens undtagelsesbestemmelser skal overvejes og anvendes. Andre sager er komplekse, fordi der er tvivl om rækkevidden af en bestemmelse.

Med vores specialisterfaring med den offentlige forvaltning i almindelighed og med vores omfattende kendskab til statens forskellige behov og måder at løse sine opgaver på, bistår vi med at udvikle de særlige løsninger, der er nødvendige, når der skal navigeres i reglerne om aktindsigt. Denne bistand kan bestå i sparring, eller ved at vi giver en second opinion, men vi udarbejder også gerne udkast til besvarelse og afgørelse i den konkrete sag. Succeskriteriet er altid, at der findes en konkret, operationel og holdbar løsning inden for de stramme tidsfrister, som er fastsat i aktindsigtslovgivningen

Aktindsigtshåndbogen

Da den nye offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014, lancerede vi en Aktindsigtshaandbogen.dk Med denne håndbog er det vores ambition at skabe en let tilgængelig indgang til den nye offentlighedslov og samtidig give den enkelte sagsbehandler en række enkle og praktisk anvendelige værktøjer, der letter behandlingen af sager om aktindsigt. 

De seneste års tjenestemandssager og advokatundersøgelser, og i det hele taget det stigende fokus på embedsværkets funktioner, giver naturligvis anledning til mange politiske og retlige udfordringer. Det gælder ikke mindst, når journalister eller andre anmoder om aktindsigt for at skabe samfundsdebat om statens virke. Reglerne om undtagelse af interne dokumenter, herunder ministerbetjeningsdokumenter, samt om undtagelse af oplysninger om private forhold og det offentliges økonomiske forhold udfordres og afprøves i høj grad.

I april 2018 lancerede vi en ny og væsentligt forbedret version af Aktindsigtshåndbogen.dk, som gør det endnu nemmere og mere smidigt for brugeren. Værktøjet indeholder bl.a. en udførlig trin for trin-guide til håndtering af aktindsigtssagen med eksempler på brevskabeloner til dialogen med dem, der beder om aktindsigt.