Rådgivning

Offshore


Offshore-sektoren oplever i disse år et konstant fokus på reduktion af ”Cost of Energy” – både inden for vind såvel som olie og gas – og med en øget specialisering og konkurrence til følge.  Udviklingen stiller store krav til operatører og leverandører om løbende at optimere driftsomkostninger. Samtidig skal de sikre en optimal eksekvering af komplicerede udbygningsprojekter, der ofte repræsenterer store investeringer og skal udgøre det fremtidige værdigrundlag for virksomheden.  Vi er et dedikeret team af højt specialiserede advokater, der rådgiver offshore-sektoren om udbud, kontrakter og tvister ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor teknisk, kommerciel og juridisk indsigt integreres i løsningsforslagene.  Vi har betydelig erfaring med at understøtte komplekse og udfordrede projekter, nationalt som internationalt. I tæt samarbejde med firmaets øvrige specialister i bl.a. regulatoriske forhold, finansiering og transaktioner, miljøret, forsikring mv. kan vi tilbyde specialistkompetence på højeste niveau gennem samtlige processer.

Vores bistand

Vores rådgivning knytter sig til alle dele af værdikæden for udnyttelse af energikilderne i offshore-miljøet, hvad enten det drejer sig om efterforskning og indvinding af olie og gas eller udnyttelse af vindkraft.

Med afsæt i indgående og praktisk erfaring fra industrien bistår vi med strategiske overvejelser, forhandling, koncipiering og implementering af alle typer af kontrakter relateret til offshore-sektoren, bl.a.:

  • Design, fabrikation og installation af offshore-anlæg, rørledninger og moduler, f.eks. gennem EPC-, EPCI-, EPCMA- samt partnerskabsaftaler,
  • Modifikationsarbejder, service og vedligehold, herunder rammeaftaler, indkøbsordrer og generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder de norske NF/NKT/NSC-aftaler, samt modelkontrakterne fra CRINE, LOGIC og AIPN,
  • Offshore maritime services, herunder marine warranty surveyor, certificeringsarbejde, standby- og supply services, kabel- og rørlægning, transport og dykkerarbejde, 
  • FEED, forundersøgelser, seismiske undersøgelser, datadeling, datahåndtering og andre studieaftaler,
  • Leje/udlejning af borerigge samt aftaler i relation til boreoperationer og brøndkonstruktioner, herunder rigdelingskontrakter mv. 

Vi bistår desuden myndigheder, operatører og rettighedshavere med forhandling og indgåelse af: 

  • licensaftaler, farm-in / farm-out, unitisering, 
  • samarbejdsaftaler, herunder joint operating agreements (JOA’er), 
  • proximity- og crossing-aftaler, 
  • tie-in-aftaler,
  • decommissionering og bortskaffelse samt en række transaktioner, finansiering og forsikringsforhold i forbindelse hermed.

Vi har betydelig erfaring med tvistløsning og har bistået i forbindelse med nogle af de største tvister i den danske del af offshore-sektoren både ved de ordinære domstole samt ved voldgift, national som international. 

Vores fokus

Uanset størrelsen på projektet eller opgaven så tror vi på, at værdien skabes hos klienten ved at yde rådgivning på et løsningsorienteret og "praktisk niveau" og med fokus på slutresultatet. 

Derfor skræddersyer vi altid et forløb efter de kommercielle hensyn, som driver kontrakten, samt eventuelle særlige ønsker, der måtte være til samarbejdets form. Vi har stor erfaring med at arbejde i og med komplicerede tekniske miljøer, og vi har fokus på en høj grad af integration i de projekter, som vi involverer os i, hvis muligt gerne på lokationen. Vores rådgivning tager højde for, at en god kontrakt langt fra sikrer et optimalt projektforløb i sig selv, og vi fokuserer på at bistå med implementering af kontrakten i projektets øvrige styringsværkstøjer, uddannelse og bistand til kontraktledelse og kravhåndtering, alt med henblik på at understøtte de kommercielle hensyn, der er styrende for projektet.

Som en del af vores rådgivning indgår vi ofte i en sparrende rolle eller i projektgrupper med andre konsulenter og rådgivere. Vi deltager i forhandlinger med kontraktparter - ofte i specialtilpassede forhandlingsforløb.  Vores bistand til tvistløsning og procesledelse sker altid efter fælles aftale om de strategiske mål for processen og med forståelse for virksomhedens kerneværdier og øvrige forretningsgange. Ved større tvister implementerer vi en projekttilgang til tvistløsningsprocessen, hvor vi i fællesskab med klienten aftaler detaljerede rammer for projektet, herunder kommunikationsværktøjer og håndtering af grænseflader til de nødvendige tekniske ressourcer.