Rådgivning

Kammeradvokaten har nedsat et stærkt hold af dedikerede medarbejdere med særlig fokus på sundheds- og velfærdssektoren.

Sundhed, velfærd og innovation


Sundheds- og velfærdssektoren står over for en række store udfordringer, der vil lægge pres på kvalitet og effektivitet i de offentlige ydelser. Udfordringerne knytter sig blandt andet til de stigende udgifter i sundhedssektoren og til håndteringen af den stadigt aldrende befolkning.

 

Gennem strategiske udbud af sundheds- og velfærdsopgaver kan det i vidt omfang sikres, at omkostningerne begrænses, og at en høj kvalitet bevares, uanset om der er tale om et kommunalt udbud af for eksempel plejehjemsydelser eller et landsdækkende udbud af sundhedsydelser.

Offentlige/private innovationssamarbejder

En nærliggende løsning på flere af udfordringerne i sundhedssektoren er, at det offentlige samarbejder med private virksomheder om innovation af nye løsninger til sektoren. Dette rejser spørgsmål om det offentliges samarbejdsmuligheder, stillingtagen til spørgsmål om statsstøtte, rettighedsafklaring og samarbejdsprocesser, herunder spørgsmålet om, hvorvidt en offentlig deltager i et OPI senere (uden udbud) kan købe den sundhedsydelse, som OPI'et har udviklet. I forbindelse med løsning af sundhedsopgaverne skal det endvidere indtænkes, hvordan de forvaltnings- og persondataretlige forhold bedst håndteres.

 

Innovationspartnerskaber

Denne nye udbudsform samler udviklingen af nye løsninger og et eventuelt efterfølgende køb af eksemplarer af de udviklede løsninger i ét samlet udbud. Kammeradvokaten har bistået Markedsmodningsfonden og tre kommuner med gennemførelsen af Europas første innovationspartnerskab vedrørende udvikling og eventuelt køb af nye løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering blandt ældre. Se mere herom via dette link. Der forventes store samfundsøkonomiske gevinster ved disse nye løsninger, og der er flere innovationspartnerskaber på vej i Danmark.

 

SIB - Payment by Results

Social Impact Bonds/Payment by Results (SIB) er en ny offentlig privat samarbejdsmodel, der ligeledes er ved at vinde indpas. For offentlige parter er samarbejdsmodellen attraktiv fordi offentlige velfærdsopgaver løses med hjælp fra private, og kun hvis den offentlige part opnår en dokumenteret økonomisk gevinst, udløser det betaling for den private part. SIB kan eksempelvis anvendes til at forbedre forholdene for udsatte børn og unge, arbejdsløse og syge samt reducere de offentlige omkostninger på det sociale område. Se nærmere her.

Vores rådgivning

Vi bistår både private og offentlige myndigheder i udbudsprocessen og gennem vores betydelige kendskab til udbudsprocessen, kan vi levere kvalitetsrådgivning, der er med til at sikre, at vores kunder opnår det mest gunstige resultat.

Kammeradvokaten har nedsat et stærkt hold af dedikerede medarbejdere med særlig fokus på sundheds- og velfærdssektoren. Holdet har stor erfaring med at tilrettelægge, strukturere og designe udbudsprocesser med komplicerede kontrakter og samarbejdsmodeller.

Holdet har blandt andet bistået med

  • udarbejdelse, forhandling og indgåelse af diverse former for OPI aftaler
  • prækommercielle indkøb
  • innovationspartnerskaber
  • indkøb af mangeartede behandlingsydelser
  • strukturering af medicinindkøb og
  • indkøb af diverse forskellige it-ydelser og -værktøjer, herunder med henblik på tilrettelæggelse og strukturering af patientforløb samt indkøb af diverse medicoteknisk udstyr.