Rådgivning

Udlændingeret udgør et af firmaets større sagsområder, og arbejdet består navnlig i at føre retssager.

Udlændingesager


Vi fører et stort antal sager på vegne af udlændingemyndighederne, hvor vi repræsenterer Udlændingeministeriet, Udlændingenævnet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.

Vores bistand består navnlig i at føre retssager om udlændingeretlige spørgsmål.

Sager for Integrationsministeriet handler typisk om:

  • retssager om at opnå eller bevare dansk statsborgerskab

  • sager om humanitær opholdsret

  • administrativ udvisning af terrormistænkte'

Sager for Udlændingenævnet handler typisk om:

  • gyldigheden af afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, og

  • familiesammenføring, herunder ægtefællesammenføring.

Sager for Udlændingestyrelsen handler om:

  • påbud om meldepligt i forbindelse med tålt ophold

  • anbringelse af asylansøgere

Sagerne for Flygtningenævnet angår gyldigheden af afslag på asylansøgninger. Antallet af retssager er faldet, idet Flygtningenævnets afgørelser efter loven er endelige, således at de som udgangspunkt ikke kan undergives domstolsprøvelse.

Vi fører ikke sager som advokater for udlændinge, og vi bistår ikke udlændinge med rådgivning om opholdsret m.v., da vi ville være inhabile til at påtage os sådanne opgaver.